J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Veikla

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas          

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatai   

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Švietimo tarybos sudarymo               

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo grafikas 2024 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais  

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2023–2024 mokslo metais  

Informacija apie valstybinius brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą     

Švietimo stebėsena      

Informacija apie laisvas vietas savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas   

Mokinių skaičius 2023-09-01   

Ugdymasis šeimoje      

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitos   

Kėdainių r. savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programa    

Kėdainių r. savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai mokyklose    

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo, socialinių, kultūros ir sporto įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas      

Mokinių maitinimo organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose maistą ruošia įstaigų darbuotojai, tvarkos aprašas  

Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas    

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir priskirtos aptarnavimo teritorijos     

Informacija apie mokinių priėmimą į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

Vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka 

Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas   

Atlyginimo dydžio už pailgintos dienos grupės Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose lankymą nustatymas

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo mokytis pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas                                   

Patyčių ir smurto prevencija         

Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas