J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
2024 m. konkursai

Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. AD-1-529 „Dėl jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso“, skelbia Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą (toliau – konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų vykdomus Jaunimo savanoriškos tarnybos projektus, parengtus ir teikiamus įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos programą Kėdainių rajono savivaldybėje.

Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, kurie yra viešieji juridiniai asmenys, akredituoti kaip SVO organizacijos pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso finansuotinos veiklos:

 • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
 • JST proceso vykdymo konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
 • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
 • mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;
 • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Projekto turiniui keliamos sąlygos:

 • suplanuotos veiklos turi būti skirtos SVO organizacijos funkcijoms įgyvendinti ir (ar) JST plėtoti savivaldybės lygmeniu;
 • į JST numatyta įtraukti ne mažiau kaip10 jaunų žmonių;
 • pareiškėjo paskirtas (-i) mentorius (-iai) privalo turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:

 • vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 800 Eur (aštuoni šimtai eurų)
 • vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma: 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų)

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. birželio 27 d. 12 val.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:

1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Savanoriškos veiklos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
3) paraišką ir reikalingus pateikti dokumentus (1 rinkmena PDF formatu), pasirašytus elektroniniu parašu, vienu el. laišku siųsti el. paštu adresu: justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojantis specialiomis didelės apimties byloms siųsti pritaikytomis programomis.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. +370 347 69 589, mob. tel. +370 671 42 604, el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9.00-17.00 val., pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma


Atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų sąrašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. AD-1-369 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso“, skelbia atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą (toliau – konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas:
 • pareiškėjas vykdo veiklą Atvirajame jaunimo centre ar Atvirojoje jaunimo erdvėje;
 • pareiškėjo planuojama vykdyti veikla turi atitikti pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose, statute ir pan.) aprašytas veiklos rūšis ir/ar tikslines grupes;
 • pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos.
Konkursui teikiamo projekto vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas atlyginimas iš projektui skirtų lėšų, turi atitikti bent vieną iš šių keliamų reikalavimų:
 • turi būti dalyvavęs (-ę) Jaunimo reikalų agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose darbą su jaunimu vykdantiems asmenims;
 • turi būti kvalifikuotas (-i): įgijęs (-ę) socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją.
Konkurso finansuotinos veiklos:
 • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
 • veiklų organizavimas atvirųjų jaunimo centrų / erdvių darbuotojams: planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos.
Konkursui teikiami projektai privalo atitikti šias sąlygas:
 • sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 • sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones ir skatinti jų socialinę integraciją.
Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:
 • įgyvendinant projekto veiklas numatyta bendradarbiauti su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis ar atviraisiais jaunimo centrais;
 • pareiškėjas į projekto įgyvendinimą įtraukia bent 1 savanorį.
Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
 • vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų)
 • vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma: 17 000 Eur (septyniolika tūkstančių eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. birželio 11 d. 12 val.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Atvirųjų jaunimo centrų / erdvių veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
3) paraišką ir reikalingus pateikti dokumentus (1 rinkmena PDF formatu), pasirašytus elektroniniu parašu, vienu el. laišku siųsti el. paštu adresu: justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojantis specialiomis didelės apimties byloms siųsti pritaikytomis programomis.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. +370 347 69 589, mob. tel. +370 671 42 604, el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9.00-17.00 val., pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita


Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdys Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą „Vasara – tobulėjimui“ (toliau – Programa).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija nuo 2024 m. gegužės 6 d. iki birželio 3 d. skelbia jaunų žmonių ir darbdavių registraciją į Programą.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (liepos-rugpjūčio mėnesiais) savivaldybėje.

Programa skirta:
 • Kėdainių rajono savivaldybės 14 19 metų jauniems žmonėms, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje, besimokantiems Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas;
 • Darbdaviams, kurie veiklą vykdo Kėdainių rajono savivaldybėje ir yra:
      Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
      Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija, ūkininkas;
      Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla.

Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Kėdainių rajone, įdarbinus Kėdainių rajono 14-19 m. jauną žmogų, deklaravusį savo gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje ir besimokantį Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, už vieno mėnesio jauno žmogaus išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 450,00 Eur.  Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

SVARBU!
Jeigu norinčių dalyvauti Programoje bus daugiau nei Programai skirta lėšų, vertinimo metu bus atrenkamos tos registracijos formos, kuriose (prioritetas teikiamas eilės mažėjimo tvarka):
 • numatoma įdarbinti Jaunus žmones, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba;
 • numatoma įdarbinti Jaunus žmones iš šeimų, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
 • kurių registracijos data ir laikas yra anksčiausias.
KAIP UŽSIREGISTRUOTI?
 • Jaunas žmogus kartu su darbdaviu užpildo registracijos formą;
 • Jaunas žmogus pildo Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Užpildytus dokumentus jaunas žmogus ar darbdavys (registracijos forma, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo) gali pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. arba atsiųsti el. paštu justina.koriznaite@kedainiai.lt iki 2024 m. birželio 3 d. 15 val.

Kad jauniems žmonėms būtų lengviau susirasti darbdavį, darbdaviai, kurie sutinka dalyvauti Programoje, gali užpildyti lentelę: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VeDSsa0W3eqVQJhQ4hRzjFu_zUV5ifpSuTvEso6xPNU/edit#gid=0

 
VIETŲ KIEKIS RIBOTAS!
DRĄSIAI KONSULTUOKITĖS!
Atsakingas asmuo: vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų jaunimo iniciatyvų projektų sąrašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-288 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso paskelbimo“, skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. AD-1-284 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinančias ir plėtojančias kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų finansuotinų sričių:
 • jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 • jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 • jaunimo iniciatyvų, naudingų vietos bendruomenei, įgyvendinimas;
 • jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 • jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 • jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 • socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomeninę veiklą.

2024 m. konkurso prioritetas – emocinės sveikatos stiprinimas.

Konkursui teikiamo projekto ne mažiau kaip 1/2 vykdytojų ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai) amžiaus.

Galimi pareiškėjai:
 • jaunimo organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai;
 • su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai;
 • neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos, apibrėžtos Nuostatų 6.7 papunktyje.
 • Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
 • vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 800 Eur (aštuoni šimtai eurų);
 • vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma: 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;
3) paraišką ir reikalingus pateikti dokumentus (1 rinkmena PDF formatu), pasirašytus elektroniniu parašu, vienu el. laišku siųsti el. paštu adresu: justina.koriznaite@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojantis specialiomis didelės apimties byloms siųsti pritaikytomis programomis.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 13 punkte.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. +370 347 69 589, mob. tel. +370 671 42 604, el. paštas justina.koriznaite@kedainiai.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9.00–17.00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma 
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas