J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nuostatai ir veikla

Institucijos paskirtis

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūra


Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Teisės aktai
Pagrindiniai norminiai aktai, reglamentuojantys savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas 
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 
Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės

 Veiklos planai

Kontrolės ir audito tarnybos  2023-2026 metų strateginis veiklos planas

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planas


Veiklos ataskaitos

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos ataskaita


Tvarkos

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarybos asmens duomenų pareigūnas – vyriausioji specialistė Laimutė Paškevičienė, Tel. (8 347) 69507, el. paštas: laimute.paskeviciene@kedainiai.lt

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Korupcijos prevencijos programos (nuoroda į www.kedainiai.lt/administracija/korupcijos-prevencija/programos)
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648  „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, įtvirtintus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, projektų.
Pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informaciją apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punktu, yra savivaldybės kontrolierius.Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
Privačių interesų deklaravimas.

 

2024 m.

Audito ataskaita Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas

Audito išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

VšĮ Kėdainių ligoninės veiklos vertinimas

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybės

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2023 metais pagrįstumo


2023 m.

Audito ataskaita 2019-2023 m. kadencijos tarybos nariams išmokėtų išmokų, skiriamų tarybos nario išlaidoms apmokėti, atitikties teisės aktams ir (ar) kitiems reikalavimams vertinimas

AUDITO   ATASKAITA   Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas

A U D I T O   I Š V A D A  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

Audito ataskaita  Leidimų kasinėjimo darbams, prekybai, įrengti išorinę reklamą, organizuoti komercinius renginius savivaldybėje išdavimo 2022 m. atitikties teisės aktams ir (ar) kitiems reikalavimams vertinimas


2022 m.

Veiklos audito ataskaita „Savivaldybės finansuojamų nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų vertinimas“

Audito ataskaita „Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“

A u d i t o  i š v a d a „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

Audito ataskaita „Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos vertinimas“

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro priimtų sprendimų ir padarytų išlaidų kovai su Covid-19 virusu pagrįstumas ir teisėtumas

VšĮ Kėdainių ligoninės priimtų sprendimų ir padarytų išlaidų kovai su Covid-19 virusu pagrįstumas ir teisėtumas

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

„Kėdainių rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo pagrįstumas ir teisėtumas“ audito ataskaita

 

Finansinės ataskaitos

- 2024 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)Aiškinamasis raštas,  Biudžeto vykdymas

- 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2023 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2023 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2022 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2022 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2022 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

 
AUDITŲ MEDŽIAGOS ARCHYVAS