J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
GYVENTOJŲ IDĖJŲ KONKURSAS: sąlygos, terminai, dokumentai

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursui pateikta 17 projektų idėjų pasiūlymų

Rugpjūčio 30 d. baigėsi kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursui. Iš viso gauta 17 pasiūlymų, kurie pagal projektų kategorijas pasiskirstė taip:

1) 7 projektų idėjų pasiūlymai pateikti į 1 kategoriją - Mažos apimties projektas, įgyvendinamas Kėdainių miesto seniūnijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;

2) 10 projektų idėjų pasiūlymų į 2 kategoriją - Mažos apimties projektas, įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijose (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją), kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų.

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo eiga:

KVIETIMAS teikti projektų idėjų pasiūlymus, kuris turi būti ne trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai.

ATITIKTIES ADMINISTRACINIAMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties vertinimą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti ne mažiau kaip 3 (trys) Savivaldybės administracijos darbuotojai. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Kvietime nurodytos paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos.

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJA. Projektų idėjų pasiūlymai, atitinkantys visus Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, nuasmeninti (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) perduodami vertinti Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos komisijai. Komisija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties įvertinimo atlieka pasiūlymų vertinimą pagal Aprašo 28 punktą.

GYVENTOJŲ BALSAVIMAS. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai savo nuomonę, pritarimą projektų įgyvendinimui, išreiškia balsavimu. Balsavimas vyksta 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos. Balsavimas organizuojamas dviem būdais: elektroniniu būdu Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt ir popieriniu būdu Skelbime nurodytose vietose, užpildant Balsavimo biuletenį.

SPRENDIMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS. Kiekvienoje projektų kategorijoje, nurodytoje Aprašo 8 punkte, laimi vienas, daugiausiai, bet ne mažiau kaip Aprašo 38.1˗38.3 papunkčiuose nurodytą gyventojų balsų skaičių surinkęs, projektas. Galimų įgyvendinti projektų sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, projektai įtraukiami į Savivaldybės strateginio veiklos plano programas. Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS. Savivaldybės tarybos patvirtintus projektus įgyvendina Savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai. Projektų idėjų pareiškėjai turi teisę susipažinti su projektų vykdymo eiga.

VIEŠINIMAS. Įgyvendinami projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis, nurodant projekto pavadinimą, projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą, projekto vertę.Kviečiame dalyvauti Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkurse. Įgyvendinkite savo idėjas ir prisidėkite prie pokyčių Kėdainių mieste ir rajone

Idėjų laukiame iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 16 val., o jau rugsėjo mėnesį visos Jūsų idėjos bus pristatytos viešai. Idėjas gali teikti visi Kėdainių rajone gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pristatymo skaidrėsInformacinis renginys „Dalyvaujamasis biudžetas: sąlygos ir kitų savivaldybių patirtys“

Birželio 22 dieną įvyko informacinis renginys „Dalyvaujamasis biudžetas: sąlygos ir kitų savivaldybių patirtys“, skirtas Gyventojų idėjų konkurse dalyvaujantiems piliečiams.

Informacinio renginio vaizdo įrašas     Dalyvaujamasis biudžetas: Skelbiamas Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursas!

Kūrėjai, sumanytojai, planuotojai ir svajotojai. Miestas ir rajonas gali būti daug mielesnis Jūsų dėka. Laukiame Jūsų pasiūlymų.

Teikite savo idėjas, planus ir vizijas, gražius sumanymus, kas pas mus naujo ir įdomaus, unikalaus ir išskirtinio visiems galėtų būti įgyvendinta. Už atrinktą idėją balsuos gyventojai. Ji bus visiškai išpildyta  už biudžeto lėšas.

Kas gali siūlyti idėjas? –  kiekvienas ne jaunesnis kaip 16 metų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmuo.

2021 m. idėjų pasiūlymus galima teikti į šias projektų kategorijas:
1. Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamas mažos apimties projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų
2. Kėdainių rajono seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų.
Galima teikti ne vieną idėjos pasiūlymą.

Reikalavimai:
1) projektas turi būti įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
2) tai turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
3) projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintų kitų Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
4) projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Kokių reikia dokumentų?
1. Projekto idėjos pasiūlymo forma.
2. Ne mažiau kaip 20 gyventojų raštiški pritarimai patvirtinti seniūno Pritarimo projekto idėjai forma.
3. Projekto vizualizacija, fotografijos, kurios bus skelbiamos viešojoje erdvėje, pristatant projektinę idėją balsavimui.

Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.  

Pateikite dokumentus iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 16 val.  
1) Pristatykite užklijuotame voke, ant kurio nurodykite „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“ į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. 101 kabinetas (I aukštas).
2) siųskite paštu arba per pašto kurjerį Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, užklijuotame voke, ant kurio nurodykite „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“.
3) užpildytą projekto idėjos pasiūlymo paraišką ir pridedamus dokumentus viename pdf faile siųskite elektroniniu paštu gavimas@kedainiai.lt. Laiško tema: „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“.
Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data, pasiūlymo įteikimo pašto kurjeriui data ar elektroninio laiško siuntimo data yra ne vėlesnė nei kvietime nurodyta paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena.

Projektas naujas, todėl geriau konsultuokitės!  
Išsamiai apie konkursą ir dėl paraiškos pildymo – Audronė Stadalnykienė, 8 680 91 465, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.
Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Saulius Zakas, (8 347) 69 597, el. p. saulius.zakas@kedainiai.lt ir Vaidas Špečkauskas, (8 347) 20 508, el .p. vaidas.speckauskas@kedainiai.lt.
Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Algimantas Gedgaudas, 8 612 62 204, el. p. algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt.
Pasitikrinti, ar panaši kaip Jūsų idėja jau nėra numatyta įgyvendinti  – Kristina Kemešienė, 8 620 52054, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt ir Aušra Čiukienė, (8 347) 44201, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt.


Dalyvaujamasis biudžetas – Tavo idėjai!

Jau šiais metais Kėdainių rajono gyventojai galės spręsti, kaip skirstyti dalį Savivaldybės biudžeto lėšų. 2021 m. balandžio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtino Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), pagal kurį bus organizuojamas gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursas.

Pagal Aprašą yra numatytos trys kategorijos, pagal kurias gyventojai galės teikti projektų idėjas. Pirmoji kategorija – mažos apimties iki 20 tūkst. eurų iniciatyvos Kėdainių miesto seniūnijoje. Antra kategorija – mažos apimties iki 20 tūkst. eurų iniciatyvos visose Kėdainių rajono seniūnijose (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją). Ir trečia kategorija – iniciatyvos, kurių vertė neviršija 100 tūkst. eurų.

Idėją teikti galės Kėdainių rajone gyvenamąją vietą deklaravęs ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesnis nei 16 metų gyventojas. O kiekvieną idėją turės palaikyti dar bent dvidešimt rajono gyventojų.

Už kiekvienoje kategorijoje pateiktas idėjas balsuos Kėdainių rajono gyventojai. Daugiausiai balsų surinkę projektai gaus finansavimą ir bus įgyvendinami Savivaldybės administracijos.

„Dalyvaujamojo biudžeto esmė – gyventojai, o ne politikai spręs, ko labiausiai reikia ir kokia idėja geriausia. Tai dar viena forma, naujas būdas gyventojams patiems nuspręsti, kokį viešą statinį, patogią zoną ar erdvę turėti rajone. Didžiausias viltis dedu į jaunimą − jie fantazuotojai ir ateities strategai, jauni žmonės turi inovatyvių, unikalių idėjų – jų labai lauksime, o ir dauguma žmonių keliauja po pasaulį, mato gražius objektus ir dažnas pasvajoja apie savo miestą ar miestelį“ – sako Paulius Aukštikalnis, Savivaldybės mero pavaduotojas, Gyventojų iniciatyvų tvarkos aprašo rengimo darbo grupės vadovas.

Su Aprašu galima susipažinti čia.

Klausimus ir pasiūlymus galima teikti el. paštu paulius.aukštikalnis@kedainiai.lt