J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Aplinkos apsauga

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ planuoja nuo 2024 m. liepos 1 d. pradėti runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbus įmonė planuoja atlikti iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Medekšių k. (LKS koordinatės 499663, 6122693).


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „KORMOTECH“ GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO IR ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-06-14.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Kormotech“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Gamybos paskirties pastato su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis statyba ir eksploatacija.

4. PŪV vieta: Pažangos g. 4, Kėdainiai.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1Z1Ip80mG6Wah1CbaMtME96WqsR79Gn8U?usp=drive_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (27);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ IR ZONŲ ŽEMĖLAPIO PROJEKTĄ

Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų žemėlapis (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapis) apima teritorijas, kuriose taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – tai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  (toliau – SŽNS įstatymas) nustatyti nurodytose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Pakrančių teritorijų žemėlapis rengiamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu[1], kuris reglamentuoja paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų dydį prie upių, ežerų, tvenkinių, kanalų, nepratekamų dirbtinių vandens telkinių, kurie registruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastre (išskyrus paviršinius vandens telkinius, priskirtus akvakultūros tvenkiniams), taip pat prie Kuršių marių rytinės pakrantės (nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos). Taip pat, žemėlapis rengiamas  vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašu[2] (toliau – Žemėlapių rengimo tvarkos aprašas), kuris nustato teritorijų, kurioms pagal SŽNS Įstatymą taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemėlapio sudarymo, jo tvirtinimo ir keitimo tvarką.

Vykdant Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 11 punktą, Pakrančių teritorijų žemėlapis ir jo duomenų pakeitimai bus tvirtinami Aplinkos apsaugos agentūros  (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymu.  

Informuojame, kad su Pakrančių teritorijų žemėlapio projektu, jam pastabų teikimo tvarka,  Agentūros direktoriaus įsakymų projektais ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų taikomais draudimais ir apribojimais galima susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos/.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto paviešinimo Agentūros interneto svetainėje el. paštu aaa@gamta.lt arba registruotu laišku (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) apie galimai klaidingus duomenis, kuriais vadovaujantis planuojama nustatyti SŽNS teritoriją, dėl Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto tikslinimo. Pranešimas apie klaidingus duomenis teikiamas pagal formą pateiktą Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 2 priede. Konsultacijos, susijusios su Pakrančių teritorijų žemėlapio rengimu, tvirtinimu ir viešinimu, teikiamos per Aplinkos apsaugos agentūros konsultacijų tarnybos informacinę sistemą arba el. paštu szns@gamta.lt.

Parengtas Pakrančių teritorijų žemėlapio projektas neturi teisinės galios iki kol bus patvirtintas Agentūros direktoriaus įsakymu. Agentūrai, patvirtinus Pakrančių teritorijų žemėlapio projektą, vadovaujantis SŽNS įstatymo 11 straipsniu, asmenys, kurių žemės sklypuose bus įregistruotos teritorijos su paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, apie tai bus informuoti per 15 darbo dienų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunkčiu, tais atvejais, kai paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos yra nustatytos (yra pateikti grafiniai apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų sprendiniai) iki 2023 m. sausio 1 d. patvirtintuose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytuose dokumentuose (teritorijų planavimo dokumentuose, žemės valdos projektuose, statinių projektuose), šių dokumentų sprendiniai lieka galioti ir gali būti įgyvendinami.“

[1] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-355/3D-680 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „KĖDAINIŲ KARJERAI“ KĖDAINIŲ R. SAV., ŠILAINIŲ V SMĖLIO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo data: 2024-05-30.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Kėdainių karjerai“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Kėdainių r. sav., Šilainių V smėlio telkinio išteklių naudojimas.

4. PŪV vieta: Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainių k.

5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/13ezjDan9_7dZH1WUc83zaXE5UeCbgLAk/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (21);

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


KVIETIMAS PRISIJUNGTI PRIE TARPTAUTINĖS UPIŲ PAKRANČIŲ ŠVARINIMO INICIATYVOS „RIVER CLEANUP“

Paskutinį gegužės savaitgalį (24-26 d.), pasitinkant vasarą, kviečiame prisijungti prie tarptautinės upių pakrančių švarinimo iniciatyvos „River Cleanup“.

Tai Belgijoje gimusi iniciatyva, kurią jau šeštus metus įgyvendiname ir Lietuvoje

Iniciatyvos misija – sumažinti vandenynų ir jūrų taršą. O idėja, kaip tai padaryti, tikrai paprasta – pakviesti gyventojus visame pasaulyje susitelkti upių ir kitų vandens telkinių pakrančių valymui. Lietuvoje šią iniciatyvą organizuojame jau penktus metus iš eilės. Pernai į ją įsijungė per 1500 savanorių, tvarkiusių 40-ies vandens telkinių pakrantes visoje šalyje.

Ką reikės daryti?

 • Išsirinkti užterštą vietą arba pasirinkti artimiausiai jūsų esančią upę ar kitą vandens telkinį
 • Jei norite, suburkite komandą (ji nebūtinai turi būti didelė)
 • Išsirinkti sau ir komandai  tinkamiausią laiką
 • Pasirūpinti atliekų surinkimu ir išrūšiavimu (jei tai įmanoma)
 • Įamžinti tvarkymosi akimirkas (fotografuoti/filmuoti)
 • Atsiųsti informaciją mums

Mes derinsime tvarkomas vietas, pasiūlysime bazines tvarkymosi priemones, pateiksime saugumo instrukcijas, padėsime organizuoti didesnių atliekų kiekių išvežimą bei pasirūpinsime užfiksuotų akimirkų viešinimu.

Registracija https://forms.gle/9z3u6dgQiLtTdYkW9
Renginio puslapis Facebook https://www.facebook.com/RiverCleanupLietuva/
Tarptautinis internetinis puslapis https://www.river-cleanup.org/lt/lietuva


 Renginio organizatorius Lietuvoje – VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

www.zaliojipolitika.lt


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS – LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA STATYBA IR EKSPLOATACIJA – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-05-09.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „LTG Infra“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statyba ir eksploatacija.

4. PŪV vieta: Kauno raj., Jonavos raj., Kėdainių raj., Panevėžio raj. ir Pasvalio raj. savivaldybės.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1m-t0JhXhRKw4NqnoYo1wfcw3w-2FNCHN arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai).

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PATEIKTA 2023 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGA

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona.

Informuojame, kad 2023 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje. Oro kokybės tyrimai atliekami ir neurbanizuotose vietovėse – Aukštaitijos, Žemaitijos bei Dzūkijos nacionaliniuose parkuose.

Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2023 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE 2023 M. APŽVALGA


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „DRAUGIŠKAS VĖJAS“ 3 VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBAI IR EKSPLOATACIJAI KĖDAINIŲ R. SAV., GUDŽIŪNŲ SEN. – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-04-25.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Draugiškas vėjas“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: 3 vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Pamiškių ir Senkaimio k.

4. PŪV vieta: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Pamiškių ir Senkaimio k.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1QE9ORqMzuGoOivOwnumRDJoKeS3ZDrcg/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (15).

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ planuoja nuo 2024 m. balandžio 22 d. pradėti runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbus įmonė planuoja atlikti iki 2024 m. liepos 10 d.

Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Medekšių k. (LKS koordinatės 498940, 6121982). 


PASINAUDOKITE APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO SUKURTU INTERAKTYVIUOJU ŽEMĖLAPIU

Leisdami laisvalaikį gamtoje pastebėjote išmestus baldus, padangas, asbestą? O gal sugadintą miško paklotę ir kelius? Praneškite!

Pasinaudokite Aplinkos apsaugos departamento sukurtu interaktyviuoju žemėlapiu www.tvarkaulietuva.lt, kuriame patogiai ir greitai galite pranešti apie tokias vietoves:

 • pridėkite nuotraukų, 
 • pažymėkite koordinates, 
 • kuo detaliau aprašykite situaciją, 
 • stebėkite tyrimo eigą.

Aplinkos apsaugos departamentas: 

 • nedelsiant reaguos dėl rizikingiausių vietovių, pvz. veikiantys nelegalūs sąvartynai ar išmestos pavojingos atliekos, kaip asbestas, automobilių tepalų filtrai, cheminių medžiagų talpos ir pan., 
 • atliks tyrimus ir atras aplinkos teršėjus, 
 • užtikrins, kad Lietuvos pievos ir miškai būtų sutvarkyti.


ATMINTINĖ APIE BUITINIŲ NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARUS

Klausiate: kaip tinkamai tvarkyti nuotekas kaupimo rezervuaruose?

Atsakome: visą svarbiausią informaciją rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje.

Aplinkosaugos reikalavimai nuotekų kaupimo rezervuarui:

 • nuotekų kaupimo rezervuaras negali būti savadarbis, šis įrenginys privalo būti gamyklinis (sertifikuotas);
 • jis privalo būti uždaras (kad kuo mažiau sklistų kvapas) ir hermetiškas (t. y. sandarus);
 • naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 kalendorines dienas susidarančias nuotekas;
 • rekomenduojame įrenginiui pasirinkti tokią vietą, kad būtų užtikrintas patogus privažiavimas asenizacinėms (vakuuminėms) mašinoms išsiurbti ir išvežti rezervuaruose sukauptą turinį.

Primename, kad pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą reikia pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. 

  


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „DORESTA“ BETONO ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR SKALDOS GAMYBOS KĖDAINIUOSE – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-03-04.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Doresta“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: betono atliekų tvarkymo veikla ir skaldos gamyba.

4. PŪV vieta: Aruodų g. 37, Kėdainiuose.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1RFinqv372QpVHGfqpV27Fop7ZZrUKccJ?usp=drive_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (9).

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „CENTRINIS VĖJAS“ 3 VĖJO ELEKTRINIŲ ĮRENGIMO KĖDAINIŲ R. SAV., GUDŽIŪNŲ SEN. – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-02-21.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Centrinis vėjas“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: 3 vėjo elektrinių įrengimo Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k.

4. PŪV vieta: Kauno apskritis, Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1cqqiYUDzgALiSzkgP1EfLKaQ85S3JPA4/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (7).

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Krekenavos agrofirma“, adresu Mantvilonių k. 1, 57346 Kėdainių r. sav., paraiška (toliau – paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška TIPK leidimui pakeisti galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) (toliau – Agentūra) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Aktuali informacijaParaiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 96982, el. p. aaa@gamta.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką TIPK leidimui pakeisti per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Agentūros interneto svetainėje.


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „WIND P2“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-12-28.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Wind P2“.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

4. PŪV vieta: Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1I6_qj6q3z3Tbnv-m_L_C2k7lTh4nxptU/view?usp=drive_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (62).

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „GREEN GENIUS“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-12-19.

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: Green Genius, UAB.

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas Šukionių k., Kušleikiškio k., Suradgalio k., Ratlanksčio k. Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

4. PŪV vieta: Šukionių k., Kušleikiškio k., Suradgalio k., Ratlanksčio k. Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1uQ6mOGmNfz7TtZ-e6pN82yn9vHPZRTD1 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (61);

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: GG LTU S31, UAB, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, https://greengenius.com/, +370 655 45222, info@greengenius.com.

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, https://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  info.lt@nomineconsult.com.

PŪV pavadinimas ir vieta: GG LTU S31, UAB, iki 33 vėjo elektrinių parkas Kėdainių r. sav. Pernaravos sen. Vieta – Kėdainių r. sav. Pernaravos sen. Blandžių k., Duogių k., Gižiemių k., Jakšių k., Juodgirio k., Juodžių k., Kantrimo k., Kupsčių k., Milašiūnų k., Milvydų k., Paaluonio k., Pakalniškių k., Pavinkšnių k., Pelutavos k., Preikapės k., Rudakių k., Šliužių k., Vytautėlių k., Voskaičių k., Žostautų k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas Kėdainių skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius; Raseinių rajono savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, aaa@gamta.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2023-12-19. Nuoroda į PAV ataskaitą: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/12/GG-33-VE-PAV-ES-merged.pdf

PAV popierinė ataskaita eksponuojama: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00, +37052107210; Pernaravos seniūnijos patalpose Jadvygos Juškytės g. 26, Pernarava, LT-58227 Kėdainių r. sav., (8 347) 42198, pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.).  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai) teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, kuris vyks 2024-01-23 17:10, PAV dokumentų rengėjui raštu (Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT-01108 Vilnius) arba el. paštu info.lt@nomineconsult.com.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu:

 • 2024-01-23 17:10 Pernaravos pagrindinės mokyklos patalpose Jadvygos Juškytės g. 33, Pernarava, Kėdainių r. sav., (8 347) 42198, vyks fiziniu ir nuotoliniu būdu (hibridiniu);
 • ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYxNWQ3OWYtYWI4Ni00MzhmLWE0MDctMWZjZTI1OTdiMWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246a6261a-37c5-408c-8854-88dcae0e6831%22%2c%22Oid%22%3a%22e95761e4-b746-4796-bceb-76252aad1959%22%7d


INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU „VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO (JONAVOS R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai“, įmonės kodas 305916135, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius. tel. +370 625 06 382, el. p.: LTWF03@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“; adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.; tel. +370 621 66 746; el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Apytikslės PŪV centro koordinatės X: 509 523 Y: 6115 431. Vėjo elektrinių parką planuojama įrengti Jonavos r. sav., Žeimių sen.: Pėdžių (Kad. Nr. 4613/0002:16), Kuigalių (Kad. Nr. 4613/0002:65), Barsukinės (Kad. Nr. 4613/0005:1, 4613/0005:55, 4613/0005:5, 4613/0005:87, 4613/0004:123, 4613/0005:92), Liepkalnio (Kad. Nr. 4613/0005:70), Blauzdžių (Kad. Nr. 4640/0004:309, 4640/0004:299, 4640/0004:166, 4640/0004:42, 4640/0001:71), Svalkenių (Kad. Nr. 4640/0001:8, 4640/0001:63), Aklių (Kad. Nr. 4640/0002:244, 4640/0002:299), Normainėlių (Kad. Nr. 4623/0002:7) kaimuose bei Kulvos sen. Jonkučių (Kad. Nr. 4615/0002:7) kaime.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Jonavos r. savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, Jonava, tel.: +370 349 50 154, el. p.: [email protected]), Kėdainių r. sav. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel.: +370 347 69 550, el. p.: [email protected]), Kauno visuomenės sveikatos centras (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: +370 37 33 16 88, el. p.: [email protected]), PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel.: +370 37 23 37, el. p.: [email protected]), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29 Kaunas, tel.: +370 37 22 86 41, el. p.: [email protected]), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel.: +370 659 29 483, el. p.: vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB “Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ - https://infraplanas.lt/informacija-apie-vejo-elektriniu-parko-jonavos-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita-pav-bei-viesa-visuomenes-supazindinimo-susirinkima/.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2023-11-17 iki 2023-12-19 (imtinai) Kulvos seniūnijos patalpose (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r. sav.), tel. +370 349 49 470; Žeimių seniūnijos patalpose (Kauno g. 47, Žeimių mstl., Jonavos r. sav.), tel. +370 349 78 048; Pelėdnagių seniūnijos patalpose (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r. sav.), tel. +370 347 67 601; seniūnijų darbo dienomis bei darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.), darbo dienomis ir darbo valandomis tel. +370 621 66 746.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2023-12-19 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

• 2023-12-19 18:00 val. Jonavos r. sav. Barupės mokykla-daugiafunkcis centro salėje (Sodų g. 1A, Kuigalių k., Jonavos r. sav.) susirinkimas įvyks gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu (prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87285150061).

• 2023-12-19 18:00 val. suinteresuotos visuomenės atstovams atvykus į Žeimių, Kulvos bei Pelėdnagių seniūnijų patalpas (aukščiau nurodytais adresais) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.


INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO ŠILAINIŲ IV SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Marnera“, į. k. 302996717, Rožių g. 19, Uliūnai, LT-38241 Panevėžio r., tel:. +37067350509, el. p. aidasmarnera@gmail.com.

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: info@kelprojektas.lt.

Plano pavadinimas: Kėdainių rajono Šilainių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Marnera“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.).


KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti (toliau – Prašymas) už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (toliau – Pareiškėjas), 2023 m. atlikę Įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos Prašymą pateikia registravimui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu [email protected] ar gyventojai@kedainiai.lt. Kartu su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 • kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 • statybą leidžiančio dokumento, išduoto ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., kopija (taikoma, kai statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 reikalavimus);
 • Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
 • Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
 • tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
 • UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

 • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų;
 • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui;
 • 100 procentų Įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus tinkamai tvarkyti savo gyvenamųjų namų buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Išsamesnę informaciją teikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas Albertas Narvidas tel. (8 347) 20 505, 8-607-33281, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt arba 601 kab.


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „ŠLAITUVA“ GAMYBINIO PADALINIO STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-09-15;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Šlaituva“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: UAB „Šlaituva“ gamybinio padalinio (j. Basanavičiaus g. 93A, Kėdainiai) statyba ir eksploatacija;

4. PŪV vieta: J. Basanavičiaus g. 93A, Kėdainiai;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PqGOwJDHAVZza_ZTE4ebMISC7FjrD-ak arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (45);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PATIKSLINTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT” kiaulių auginimo įrenginio, veikiančio adresu: Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., patikslinta paraiška (toliau – paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška TIPK leidimui pakeisti galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais), o taip pat galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8lT8JTNfb1LhojzBiYFuDP91Llch9wOyOzMs2zzByM/edit#gid=230527053 

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iki 2023-08-28.

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai, priėmus sprendimą priimti paraišką TIPK leidimui pakeisti, per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti taip pat informuojama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais visuomenės pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje šalia paviešintos paraiškos. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.


INFORMACIJA APIE TVENKINIŲ VANDENS LYGIO PAŽEMINIMĄ

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad UAB „Hidrogreen“ planuoja atlikti Bublių hidroelektrinės turbinos kapitalinio remonto darbus. Todėl laikotarpiui nuo 2023-08-29 iki 2023-09-25 Bublių tvenkinyje vandens lygis bus pažeminamas iki 47,75 m altitudės (tvenkinio žemiausias vandens lygis – 47,50 m), o Juodkiškių tvenkinyje vandens lygis bus pažeminamas iki tvenkinio žemiausio vandens lygio – 42,00 m.

Atskiras Aplinkos apsaugos agentūros leidimas dėl vandens lygio pažeminimo tvenkiniuose nereikalingas, nes leidimą dėl vandens lygio žeminimo privaloma gauti, jeigu vandens lygis tvenkinyje žeminamas žemiau žemiausio vandens lygio arba išleidžiamas visas tvenkinyje sukauptas vanduo.


 
APLINKOSAUGININKAI: KARŠTI ORAI GALI PASKATINTI VASARINĮ VANDENS "ŽYDĖJIMĄ"
 
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atkreipia dėmesį, kad įsivyravus karštiems orams tam tikruose šalies vandens telkiniuose pastebimas smarkus mikrodumblių augimas, dar vadinamas vandens „žydėjimu“.
 

Vasarinis vandens „žydėjimas“ – tai gausus mikrodumblių dauginimasis, kai vandens telkinio paviršius padengiamas dumblių mase. Šie dumbliai „žydi“ tik esant palankioms sąlygoms: aukštai oro temperatūrai, silpnam pastoviam vėjui arba štiliui ir tik įšilus vandens telkiniui, kuriame pakankamai maistingųjų medžiagų (azoto ir fosforo).

Aplinkosaugininkai pastebi, kad vandens spalva pradeda keistis, kai dumblių koncentracija vandens telkinyje artėja prie 1 mg/l ir priklausomai nuo „žydinčių“ dumblių rūšies, gali būti įvairių spalvų: melsvai žali, gelsvai žali, pilki, rudi ar net raudoni. O telkiniuose, kur bangos atsimuša į krantą ar kur yra sraunumos, dumbliai vandenyje gali susiplakti ir susidaryti skirtingų spalvų putos.

Intensyviai vystantis dumbliams vandens paviršius padengiamas tiršta žydinčių dumblių mase ir  dugno augalija nebegauna pakankamai šviesos. Besidaugindami mikroskopiniai dumbliai išnaudoja didelį vandenyje ištirpusio deguonies kiekį, perpildo vandenį gyvybinės veiklos produktais ir dumbliai pradeda pūti. Dėl to pablogėja vandens kokybė: vanduo įgauna nemalonų kvapą, pakinta jo klampumas, sumažėja skaidrumas, vystosi organines medžiagas skaidančios bakterijos, dėl deguonies stygiaus krenta žuvys.

Vandens telkinių planktone vandens „žydėjimo“ metu paprastai ima vyrauti melsvabakterės, kurios ne tik padengia vandens paviršių žalia ar melsva plėvele, bet taip pat gali gaminti toksines sunkiai skaidomas medžiagas. Todėl atsiranda galimybė, kad mitybos keliu bus pakenkta žuvims, kitiems vandens organizmams bei sutrikdyta telkinio ekosistema. 

Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu 8 700 02022 arba el. paštukonsultacijos@aad.am.lt.         

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112

Informaciją pateikė: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Komunikacijos skyrius.


 
PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS PLĖTRA – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
 
1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-07-14;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Rivona“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: atliekų tvarkymo veiklos plėtra;

4. PŪV vieta: Pramonės g. 15, Kėdainiai;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1lEyT9VRd4Cgftl0w2JAGSMK5S73xfj0N/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (30);

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


 
RENGINYS „LAIKAS VEIKTI: TAPK KLIMATO POKYČIŲ DALIMI SAVO MIESTE“
 
Klimato kaita kiekvieną mūsų liečia vis labiau - tai mūsų laikas daryti pokytį! Birželio 28 d. prisijunk į diskusiją su dalyviais iš visos Europos. Tavęs laukia interaktyvios dirbtuvės apie tai, kaip gali prisidėti prie politinių pokyčių savo mieste.

Kodėl turėtum sudalyvauti?

 • Giliau suprasi jaunimo dalyvavimo klimato politikoje svarbą bei iššūkius
 • Atrasi praktinių strategijų, kaip motyvuoti jaunimą aktyviai dalyvauti formuojant klimato politiką
 • Prisidėsi prie įtraukesnės ir jaunimui prieinamesnės klimato politikos kūrimo
 • Užmegsi ryšius su bendraminčiais ir organizacijomis, kurios dalijasi tavo aistra kovai už švaresnę ateitį

Dalyviams būtina registracija: https://forms.gle/PTA4Cn9LBwJzHDqK7

Nuoroda į renginį: https://fb.me/e/13YwAKMfJ

Interaktyvios dirbtuvės vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje, prisijungimą gausite kelios dienos iki renginio.

Renginys ,,Laikas veikti: tapk klimato pokyčių dalimi savo mieste"


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – ATLIEKŲ PERDIRBIMO GAMYKLOS STATYBA IR EKSPLOATACIJA – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-02;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Baltic recycling“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: atliekų perdirbimo gamyklos statyba ir eksploatacija;

4. PŪV vieta: Šiaurinė g. 4, Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav.;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (30);

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACIJA APIE INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINĮ FINANSAVIMĄ

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-157 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

PRAŠYMAS


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo data: 2023-05-17;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Marnera“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Kėdainių rajono Šilainių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas;

4. PŪV vieta: Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainių k.;

5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1gCVNMhzuHKOE9Cp7JiBkaqh4RAt002_v/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (28);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PATEIKTA 2022 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGA

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona.

2022 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje. Oro kokybės tyrimai taip pat atliekami ir neurbanizuotose vietovėse – Aukštaitijos, Žemaitijos bei Dzūkijos nacionaliniuose parkuose.

Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2022 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE 2022 M. APŽVALGA


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – GELEŽINKELIO ELEKTRIFIKAVIMO – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-03;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „LTG Infra“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: geležinkelio elektrifikavimas ruože Kaišiadorys – Šiauliai;

4. PŪV vieta: Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių teritorijos;

5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/drive/folders/1tyG3hAw7OQ7tKp67hj4eIIQVNV6OxVkW arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai) (2).

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU – PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: GG LTU S31, UAB, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius https://greengenius.com/lt/, +370 655 45222, info@greengenius.eu.

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  info.lt@nomineconsult.com.

PŪV pavadinimas ir vieta: GG LTU S31, iki 31 vėjo elektrinių parkas Kėdainių r. sav., Pernaravos sen.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas Kėdainių skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir atlieka kitas nustatytas funkcijas: Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, aaa@gamta.lt.

Motyvuotus pasiūlymus galima iki 2023-03-21 (imtinai), aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui Nomine Consult, UAB, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Susipažinti su PŪV PAV programa galima: https://nomineconsult.com/lt/services/environmental-advisory/ .

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – BIODUJŲ GAMYBOS – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-03-01;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Savas metanas“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Biodujų gamyba;

4. PŪV vieta: Šingalių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: 1_atrankos+informacija_UAB+Savas+metanas.pdf - „Google“ diskas arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (12);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – BIODUJŲ JĖGAINĖS STATYBA IR EKSPLOATACIJA – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-02-24;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriaus pavadinimas: Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: biodujų jėgainės statyba ir eksploatacija (Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.);

4. PŪV vieta: Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Labūnavos k.;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16QXJDyDAg-LuyqGgoyhrO5nOxMXnKY1q arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (11);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


NEMOKAMOS APLINKOSAUGINĖS EDUKACIJOS MOKINIAMS BEI BENDRUOMENĖMS

Pirmoji ir didžiausia licencijuota  pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje „Žaliasis taškas“ kviečia prisijungti prie NEMOKAMŲ nuotolinių edukacijų ciklo „Žaliasis raštingumas“, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su teisingu praktiniu aplinkosaugos principų taikymu kasdienėje veikloje, parodant, jog būti gamtai draugišku žmogumi – nesudėtinga ir prasminga!

Kovo mėnesio edukacijų metu ruošimės svarbiausioms pavasario šventėms - gaminsime Kaziuko mugės dirbinius, minėsime Žemės dieną bei ruošimės šv. Velykoms gamtai bei aplinkai draugiškais būdais - taip prisidėdami prie žaliuojančio ir švaraus pavasario!

SVARBU! Prašome atkreipti dėmesį, kokiai amžiaus grupei skirtos edukacijos bei registruojantis nurodyti teisingą el. pašto adresą! Edukacijos vyksta nuotoliniu būdu.


PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ GAMYBOS GAMYKLOS STATYBA IR EKSPLOATACIJA – INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo data: 2023-01-24;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: NuPulse Pte. Ltd;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pavadinimas: planuojamos augalinės kilmės produktų gamybos gamyklos statyba ir eksploatacija;

4. PŪV vieta: Pažangos g. 3, Kėdainiai, žemės sklype, kurio kadastro Nr. 5333/0030:46 (Kėdainių LEZ);

5. Atrankos informacija paskelbta: https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (4);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).


INFORMACIJA APIE JŪRINIŲ ERELIŲ PERĖJIMO TYRIMUS

Renato Jakaičio nuotrauka

Informuojame, kad VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ parengė ataskaitą „Jūrinių erelių perėjimo sėkmingumo tyrimų rezultatai natūraliose ir dirbtiniuose lizduose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metais“.

JŪRINIŲ ERELIŲ PERĖJIMO ATASKAITA

Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) perėjimo tyrimai finansuojami Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Jūrinio erelio lizdasJūrinio erelio lizdas

Deivio Dementavičiaus nuotraukos


INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiuose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96, 101, 102, straipsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais ir Tarnybos direktoriaus įsakymais „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektais visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos.

Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas kreipkitės į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://www.vstt.lrv.lt/.


INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU UAB „EPSOMA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KARČIOSIOS DRUSKOS (MAGNIO SULFATO) GAMYBOS – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Epsoma“, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, interneto svetainė: nėra, el. p. epsoma@epsoma.eu, tel. 860483814.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, interneto svetainė: www.aplinkosvadyba.lt, el. p. info@aplinkosvadyba.lt, tel. 852045139.

PŪV pavadinimas: Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamybos veikla.

PŪV vieta: Kauno apskr., Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Kėdainiai, Biochemikų g. 7.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti: PŪV PAV ataskaitos rengėjo interneto svetainėje http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/poveikio-aplinkai-vertinimas/240

Taip pat su PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2022-12-05 iki 2023-01-03 (imtinai): Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai), pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), tel. 834767287;

UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, pirmadienį-penktadienį 8.00-17.00 val., tel. 852045139.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-01-03 (imtinai) raštu PAV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius arba el. paštu info@aplinkosvadyba.lt, pasiūlymų kopijas informacijai pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyks: 2023-01-03 17.00 val. Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: http://bit.ly/3udTlGW


EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai šiemet vyks rugsėjo 16–22 dienomis. Šia kampanija siekiama skatinti Europos šalių vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones bei paskatinti gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas.

Europos judumo savaitė Kėdainiuose


KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti (toliau – Prašymas) už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą pagal Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (toliau – Pareiškėjas), 2022 m. atlikę Įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai užpildytą atitinkamos formos Prašymą pateikia registravimui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu [email protected], gyventojai@kedainiai.lt. Su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 2. kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 4. statybą leidžiančio dokumento, ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. išduoto vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017, kopija;
 5. Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
 6. Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
 7. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
 8. UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys Prašymai įtraukiami į sąrašą daliniam finansavimui gauti pagal Prašymo registravimo datą.

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

 • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų;
 • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui;
 • 100 procentų Įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų.

Kviečiame Kėdainių rajono gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į 601 kab., tel. (8 347) 20 505, 8-607-33281.


PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.
Pateikta UAB „Krekenavos agrofirma“, adresu Mantvilonių k. 1, 57346 Kėdainių r. sav., paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje Veiklos sritys > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 96982, el. p. [email protected], paulius.boguzas@gamta.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.00 iki 14.45 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui išduoti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.


ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIS KĖDAINIŲ RAJONE

Vadovaujantis Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės administracija informuoja apie asbesto turinčių gaminių kiekį Kėdainių rajone 2022 m. duomenimis:

Eil.
Nr.

Statiniai

Asbesto turinčių gaminių kiekis, t

1.

Viešo naudojimo pastatai

182,88

2.

Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai

38625,45

3.

Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai

5854,56

4.

Kiti statiniai

2279,50

 

Iš viso:

46942,38


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav., tel. (8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.


DĖL 2021 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGOS

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona. 2021 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

2021 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGA


INFORMACIJA APIE INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINĮ FINANSAVIMĄ

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-13 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymai individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai teikiami einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.


DĖL POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parengti potvynių rizikos valdymo planą ir periodiškai jį atnaujinti kas šešis metus.

Potvynių rizikos valdymo planas apima visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių prognozes bei išankstinio perspėjimo sistemas.

Šiuo metu yra rengiamas potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas. Preliminari situacijos apžvalga ir kita aktuali informacija pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas .

Kviečiame susipažinti su informacija ir teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai raštu dėl galimų priemonių potvynių rizikai mažinti bei kitą informaciją apie svarbias potvynių sukeliamas problemas.


JŪRINIAI ERELIAI PAMĖGO KĖDAINIŲ APYLINKES

Nuo 2003 metų viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ (GPVF) pradėjo ir jau devynioliktus metus vykdo jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. Nuveikta išties daug. Ištirta visa šalies teritorija. Surasta per keturis šimtus natūralių jūrinių erelių lizdų. Duomenys apie lizdavietes įvesti į Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą bei pateikti Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastrui. Iškelta per 120 dirbtinių lizdų šiems paukščiams. Savo veiksmais įtakota stabdant ūkinius darbus miškuose prie erelių lizdų, dalyvauta gelbėjant sužeistus erelius ar iš lizdų iškritusius jų jauniklius. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais jau yra apžieduota beveik tūkstantis jūrinių erelių jauniklių. Daug dėmesio skirta visuomenės švietimui. Surengta per 100 paskaitų, seminarų, mokymų, ekskursijų, kuriose dalyvavo per 4000 klausytojų. Apie projektą ir jo rezultatus išleisti kompaktiniai diskai, brošiūra, kalendoriai, lankstinukai, lipdukai. Parašyti moksliniai ir populiarūs straipsniai. Projekto rezultatai pristatyti TV ir radijo laidose. Paruošta ir įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama fotografijų paroda “Jūrinis erelis Lietuvoje”. Įrengti informaciniai stendai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvos zoologijos sode ir Ventės rago ornitologinėje stotyje. Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.padekime-ereliams.lthttps://www.facebook.com/padekimeEreliams

Jau ne vienerius metus projekto darbai vyksta ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jūrinių erelių veisimosi biologija susijusi su vandens telkiniais, kuriuose gausu žuvies ir vandens paukščių, o šiuos vandenis supa įvairių tipų ir amžiaus miškai. Kėdainių rajone, kaip ir daugelyje vidurio Lietuvos regionų, yra mažai didesnių vandens telkinių, todėl čia nėra daug jūriniams ereliams tinkamų veistis buveinių. Tačiau visgi yra ir šiame krašte pastaraisiais metais stebimos keturios šių didingų sparnuočių poros. Seniausiai žinoma šių paukščių buveinė yra Kaplių žuvininkystės tvenkiniai ir jų apylinkės. Gretimuose miškuose jau daugelį metų peri viena jūrinių erelių pora, kurios lizdavietė aptikta dar 1997 metais. Vėliau, gausėjant jūrinių erelių populiacijai šalyje, pagausėjo šių paukščių ir Kėdainių krašte. Pastaraisiais metais čia sutinkamos mažiausiai keturios šių paukščių poros, kurios savo lizdus paslėpusios atokiuose, drėgnuose lapuočių miškuose. Šie ereliai įsikūrė ne tik prie žuvininkystės tvenkinių, bet ir prie Nevėžio upės, Bublių bei Labūnavos tvenkinių. Neperinčių, dar nesubrendusių jūrinių erelių galima stebėti ir kitose rajono vietose, tačiau didžiausios šių sparnuočių sankaupos stebimos Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose, kur sezoninių migracijų metu susirenka kelios dešimtys šių erelių. Nuo projekto pradžios rajono teritorijoje pavyko aptikti trylika natūralių šių paukščių lizdų, kurių dalis jau išbyrėję. Buvo iškelti septyni dirbtiniai lizdai. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais Kėdainių rajone 2003 – 2021 m. apžieduoti 23 jūrinių erelių jaunikliai. Užaugę ir gimtus lizdus palikę ereliukai tapo savotiškais Kėdainių rajono ambasadoriais ir pasklido įvairiomis kryptimis. Keli žieduoti paukščiai vėliau stebėti ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Estijoje, Lenkijoje, o vienas paukštis stebėtas Vengrijoje net už 1000 km nuo savo gimtojo lizdo.

Projekto vykdytojai dėkoja už daugiametę paramą Kėdainių rajono savivaldybei.

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotraukos


PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.old.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.


INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.ltwww.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/


PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.


Atmosferos, dirvožemio ir vandens apsauga