J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Išorinės reklamos leidimai

Išorinės reklamos, susijusios su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, įrengimo Kėdainių  rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, Išorinės reklamos įrengimo taisyklės bei Leidimų įrengti išorinę reklamą Kėdainių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Leidimai išduodami per Licencijų informacinę sistemą.

Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui (el. p. aurelija.piepaliene@kedainiai.lt) pateikia:

1. užpildytą paraiškos formą;

2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus (žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių reklama įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimas. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – jeigu nėra bendraturčių sutarimo, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje; kai išorinė reklama įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – neturint šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, priimto Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ant daugiabučiame gyvenamajame name esančių reklamos davėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose yra jo buveinė arba prekybos ar paslaugų teikimo vieta, išorinės sienos, kuri yra bendrojo naudojimo objektas, įrengiama iškaba, kuriai nenaudojamas apšvietimas. Šiais atvejais laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl sutikimo įrengti iškabą priimtas, kai gauta butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ar raštu balsavusių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, o kai ši išorinė siena pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojama tenkinti ne viso daugiabučio gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, – ne mažiau kaip 1/4 tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų), išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:

3.1. aiškinamasis raštas;

3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

3.5. reklaminio įrenginio projektas;

3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte); (Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.);

5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.

 

Už leidimo išdavimą imama Vietinių rinkliavų nuostatuose  nustatyto dydžio rinkliava:

  1. Kėdainių miesto senamiestyje ir miesto centre – 145 Eur už 1 kv. m. metams;
  2. kitose Kėdainių miesto vietose – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
  3. kitose Kėdainių rajono vietose – 16 Eur už 1 kv. m. metams, išskyrus atvejus, kai reklamuojama veikla vykdoma Kėdainių m. arba kitos savivaldybės teritorijoje – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
  4. už leidimo įrengti trumpalaikę reklamą išdavimą – 2,9 Eur už vieną dieną;           

Už leidimo įrengti iškabą išdavimą vietinė rinkliava nerenkama;

Mokestis apskaičiuojamas proporcingai leidimo terminui.

 

Mokėjimo rekvizitai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188768545

Sąskaita LT50 7044 0600 0619 7013, AB bankas SEB bankas, Banko kodas 70440

Įmokos kodas 53553

 

Nuorodos į teisės aktus:

LR Reklamos įstatymas

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės

Leidimų įrengti išorinę reklamą Kėdainių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas

Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašas

Vietinių rinkliavų nuostatai