J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Asmeninės pagalbos teikimas

Asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia Kėdainių rajone

Kėdainių rajono gyventojai, turintys negalią, gali pasinaudoti asmeninio asistento teikiama asmenine pagalba. Asmeninis asistentas teikia asmeninę pagalbą asmeniui, kuriam dėl negalios reikalinga pagalba, padėdamas jam pasirūpinti asmens higiena, maistu, tvarkyti finansinius išteklius, organizuoti užimtumą, laisvalaikį ar poilsį, nuvykti į sveikatos priežiūros, valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigas bei kitas reikiamas vietas, orientuotis laike ir aplinkoje, būti socialiai aktyviam.

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia, kai atliekami darbai ir vykdomos veiklos, kurių dėl negalios asmuo negali padaryti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai bei veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką asmeninės pagalbos poreikį individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, nustato socialinis darbuotojas. Jis kompleksiškai vertina asmens su negalia sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, būtinas siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas 1 metams.

Asmeninis asistentas, t. y. fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą asmeniui su negalia, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

 • teiks asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime;
 • teiks asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • palydės asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;
 • teiks asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuos mitybą ir kt.);
 • teiks asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo).

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdieninius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį su negalia, o atlikti darbus ir veiklas kartu su juo.

Dėl asmeninės pagalbos teikimo gali kreiptis asmenys su negalia, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Kas organizuoja asmeninės pagalbos teikimą?

Asmeninės pagalbos teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje organizuoja Kėdainių bendruomenės socialinis centras.

Koks yra mokėjimo dydis už asmeninę pagalbą?

 • Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą, taip pat atsižvelgus į suteiktos asmeninės pagalbos valandų skaičių ir Kėdainių rajono savivaldybėje nustatytą mokėjimo už asmeninę pagalbą valandinį įkainį, kuris yra 9,30 Eur už valandą.
 • Asmeninė pagalba teikiama nemokamai asmeniui su negalia, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 314 Eur.
 • Jei negalią turinčio asmens pajamos yra 314 Eur ir didesnės, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens su negalia pajamų.

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali pateikti, atvykęs į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412 kabinetą, siųsdamas paštu, per kurjerį arba el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt. Teikiant prašymą-paraišką, reikia pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį kitus dokumentus.

Detalesnė informacija teikiama telefonu Nr. 8 347 69 554 ar el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b4682e0594711ee81b8b446907f594f

Kėdainių rajono savivaldybė prisideda prie Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM asmeninės pagalbos viešinimo kampanijos - ATRASK GALIMYBES su asmeniniu asistentu!
Daugiau informacijos rasite ir naujienas sekti galite:

https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/kampanija-atrask-galimybes-su-asmeniniu-asistentu/
https://www.facebook.com/nrdsadm
https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/
http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/
Raminta pridetas titras.mp4 - „Google“ diskas
Raminta 30s pridetas titras.mp4 - „Google“ diskas