J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Asmeninės pagalbos teikimas

Asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia Kėdainių rajone

Kėdainių rajono gyventojai, turintys negalią, gali pasinaudoti asmeninio asistento teikiama asmenine pagalba. Asmeninis asistentas teikia asmeninę pagalbą asmeniui, kuriam dėl negalios reikalinga pagalba, padėdamas jam pasirūpinti asmens higiena, maistu, tvarkyti finansinius išteklius, organizuoti užimtumą, laisvalaikį ar poilsį, nuvykti į sveikatos priežiūros, valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigas bei kitas reikiamas vietas, orientuotis laike ir aplinkoje, būti socialiai aktyviam.

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia, kai atliekami darbai ir vykdomos veiklos, kurių dėl negalios asmuo negali padaryti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai bei veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 

Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką asmeninės pagalbos poreikį individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, nustato socialinis darbuotojas. Jis kompleksiškai vertina asmens su negalia sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, būtinas siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas dvejiems metams.

Asmeninis asistentas, t. y. fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą asmeniui su negalia, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais, santuokiniais ryšiais, taip pat nėra asmens su negalia globėjas ar rūpintojas. Atsižvelgdamas į konkretaus asmens su negalia poreikius ir galimybes, asmeninis asistentas:

 • teiks jam pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas (darbai ir vykdomos veiklos atliekamos kartu, bet ne už asmenį), kurių dėl negalios asmuo negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse;
 • teiks jam individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • palydės jį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;
 • teiks jam pagalbą maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, padės planuoti mitybą ir kt.);
 • teiks individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo ir kt.).

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, darbo funkcijų, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo ar mokinio padėjėjo, darbo asistento funkcijų, neteiks pagalbos priimant kasdieninius sprendimus ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį su negalia, o atlikti darbus ir veiklas kartu su juo.

Dėl asmeninės pagalbos teikimo gali kreiptis asmenys su negalia, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis.

Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Kas organizuoja asmeninės pagalbos teikimą?

Asmeninės pagalbos teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje organizuoja Kėdainių bendruomenės socialinis centras.

Koks yra mokėjimo dydis už asmeninę pagalbą?

 • Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) jam teikiamas socialines paslaugas, taip pat atsižvelgus į suteiktos asmeninės pagalbos valandų skaičių ir Kėdainių rajono savivaldybėje nustatytą mokėjimo už asmeninę pagalbą valandinį įkainį, kuris nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 9,20 Eur už valandą.
 • Asmeninė pagalba teikiama nemokamai asmeniui su negalia, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 352 Eur.
 • Jei negalią turinčio asmens pajamos yra 352 Eur ar didesnės, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu asmens su negalia gaunamos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos (toliau - IPTIK) dydis. Jeigu asmeniui su negalia nepaskirta ir nemokama IPTIK, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir  20 procentų asmens pajamų.

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai (įtėviai), ar globėjai (rūpintojai), ar pilnamečiai vaikai (įvaikiai), ar aprūpintojas, ar asmens sutuoktinis, ar asmens įgaliotas kitas asmuo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali pateikti atvykęs į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412 kabinetą, siųsdamas paštu, per kurjerį arba el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt (šiuo atveju prašymas-paraiška turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama). Teikiant prašymą-paraišką reikia pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį kitus dokumentus.

Detalesnė informacija teikiama telefonu Nr. 8 347 69 554 ar el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:

Kėdainių rajono savivaldybė prisideda prie Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeninės pagalbos viešinimo kampanijos - ATRASK GALIMYBES su asmeniniu asistentu!
Daugiau informacijos rasite ir naujienas sekti galite:

https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/kampanija-atrask-galimybes-su-asmeniniu-asistentu/
https://www.facebook.com/nrdsadm
https://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/
http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/
Raminta pridetas titras.mp4 - „Google“ diskas
Raminta 30s pridetas titras.mp4 - „Google“ diskas

DĖL ANKSTYVOSIOS PAGALBOS TEIKIMO

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, nuo 2024 m. pradėta teikti ir išbandoma ankstyvosios pagalbos paslauga. Šia paslauga siekiama, kad asmenis, atsidūrusius krizinėje situacijoje dėl galimos negalios, laiku pasiektų reikalinga ankstyvoji pagalba. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra), atsižvelgdama į 2023 m. gruodžio 14 d. organizuoto pasitarimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija metu priimtus sprendimus dėl galimų būdų informuoti asmenis su negalia ir jų artimuosius apie ankstyvosios pagalbos paslaugą ir ją teikiančias asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančias asociacijas (toliau – asociacijos), parengė ir teikia informaciją apie asociacijas (jų sąrašą, kontaktus ir paslaugos turinį), kurios 2024 m. teikia ankstyvosios pagalbos paslaugą.

Į nurodytas asociacijas gali kreiptis asmenys, turintys akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis (toliau – asmuo, turintis negalios požymių), ir (ar) jų šeimos nariai. Vykdant ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, teikiamos šios paslaugos: asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas); emocinė ir (ar) psichologinė pagalba; atstovavimas. Ankstyvosios pagalbos paslauga vienam asmeniui, turinčiam negalios požymių, ir (ar) jo šeimos nariams teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kiekvienam paslaugos gavėjui suteikiamos ne mažiau nei 5 paslaugos. Paslaugos teikiamos nemokamai, įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.

2024 m. ankstyvosios pagalbos paslaugas asmenims, turintiems akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams teikiančios asociacijos