J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis ir aplinkosauga

L. e. p. vedėja Gintarė Kundrotaitė-Kozins
601 kab., tel. (8 347) 20 503, 8 603 68804, el. p. gintare.kozins@kedainiai.lt

Vyriausioji specialistė Violeta Latvienė
503 kab., tel. (8 347) 69 537, el. p. violeta.latviene@kedainiai.lt
(pieno gamintojų deklaracijų priėmimas, ūkinių gyvūnų draudimas, nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių kompensavimas, išmokų ūkinių gyvūnų laikytojams administravimas, parama bičių laikytojams)

Žemės ūkio specialistė Žaneta Lydekienė
505 kab., tel. (8 347) 51 667, el. p. zaneta.lydekiene@kedainiai.ltz.u.skyrius@kedainiai.lt 
(pasėlių deklaravimas, elektroninis laukų įbraižymas ir tiesioginių išmokų už pasėlių plotus administravimas, pasėlių draudimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe) 

Vyriausioji specialistė Jolanta Šulcienė
509 kab., tel. (8 347) 69 534, 8 646 35918, el. p. jolanta.sulciene@kedainiai.lt
(savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijos)

Vyriausiasis specialistas Saulius Jacius
514 kab., tel (8 347) 20 510, 8 646 36404, el. p. saulius.jacius@kedainiai.lt
(savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijos)

Vyriausiasis specialistas Aurimas Pavolis
516 kab., tel. (8 347) 69 546, 8 671 70627, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt
(traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas, jų techninė priežiūra, hipoteka, traktorininkų-mašinistų atestacija)

Vyriausioji specialistė Alma Gailiūnienė
521 kab., tel. (8 347) 44 204, el. p. alma.gailiuniene@kedainiai.lt
(ūkininkų ūkių ir žemės ūkio ir kaimo valdų registrų administravimas, duomenų apie grūdus ir aliejinius augalus suvestinių kontrolė, KPP priemonių administravimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe)  

Vyriausiasis specialistas Albertas Narvidas
601 kab., tel. (8 347) 20 505, 8 607 33281, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt
(gamtinių išteklių ir medžioklės klausimų koordinavimas, aplinkos apsaugos funkcijų vykdymas)

Vyresnioji specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė
602 kab., tel. (8 347) 69 545, 8 683 58107, el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt 
(rajono želdynų ir želdinių kontrolė, savivaldybės želdynų administravimas)

 


 

KIAULIŲ LAIKYTOJAMS – KOMPENSACIJOS UŽ PRIEMONES, SAUGANČIAS NUO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ

Kiaulių laikytojams bus mokamos išlaidų kompensacijos už priemones, kurios padeda išvengti užkrečiamųjų ligų. Pareiškėjams bus atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur šių biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų. Paraiškos kompensacijoms gauti savivaldybėse priimamos nuo birželio 21 d. iki liepos 31 d.

Biologinio saugumo priemonės – tai veterinarinės sanitarijos priemonės, kuriomis užkrečiamosios ligos sukėlėjui užkertamas kelias patekti į gyvūnų laikymo vietą. Pavyzdžiui, tvoros, dezinfekciniai barjerai, priemonės nuo kenkėjų, asmens higienos priemonės ir pan.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, taip pat įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių. Pareiškėjai nuo 2021 m. spalio 18 d. iki paraiškos pateikimo 2022 metais dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registre.

Norintys gauti paramą kiaulių laikytojai neturi būti gavę pagalbos pagal šią priemonę 2021 metais, taip pat neteisėtos ES pagalbos. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir kartu su užpildyta paraiška pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą bei biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas, taip pat ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimo akto kopiją.

ŽŪM informacija

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 347) 69 537.

 


 

DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AD-1-635 „Dėl Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės įgyvendinti komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ iki liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

Kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą įgyvendinęs šias priemones. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Prevencinės priemonės:

 1. repelentų įsigijimo finansavimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištryptus ar nuėstus augalų pasėlius nuolat atsėjama arba pakeičiama kitais;
 7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 10. laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 11. bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 12. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo finansavimas;
 13. vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Žemės sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencijos priemonių žymėjimu.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą.
 3. Žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 4. Dokumentus, pagrindžiančius numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas).
 5. Kitus dokumentus, pagrindžiančius numatomų prevencijos priemonių pagrįstumą.

Pareiškėjas turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

Išsamesnę informaciją teikia Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius telefonu 8 347 20503.

 


 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav., tel. (8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

 


 

DĖL PARAMOS UKRAINAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) gavo tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) generalinio sekretoriaus Mathias Cormann kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl paramos Ukrainai.

Kreipimesi rašoma, kad neišprovokuota didelio masto Rusijos agresija prieš kaimyninę valstybę jau dabar sukelia milžiniškas žmonių kančias ir didelį šoką pasaulinei ekonomikai. Invazija taip pat gerokai padidina bado riziką Ukrainos ir milijonams vargingiausiai gyvenančių pasaulio žmonių. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – užkirsti kelią šioms negandoms.

Siekdama išsaugoti žemės ir maisto ūkio gamybos apimtis, Ukraina prašo paramos žemės ūkio technika, sėklomis, trąšomis ir pesticidais, kuru ir logistine pagalba. Atsižvelgdami į pavasarinės sėjos terminus, laiko turime labai nedaug. O Ukrainos galimybės sumažinti žalą 2022 m. produkcijai turės milžinišką įtaką apsirūpinimui maistu tiek Ukrainoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Sėkmė stabdant Rusijos invaziją parodo, kad žemė gali būti išdirbta ir augalai pasodinti, jeigu tik pasaulis imsis skubių veiksmų paremdamas Ukrainos ūkininkus.

EBPO neprašo jai skirti pinigų, o kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainai tiesiogiai bendradarbiaujant su vienu ar keletu gamintojų. Šiuo metu turime mažai laiko, todėl būtume be galo dėkingi už Jūsų dėmesį, skirtą šiai problemai spręsti.

Įmonės ir socialiniai partneriai, norintys prisidėti aukodami Ukrainai žemės ūkio techniką arba pinigines lėšas šiai technikai įsigyti turėtų kreiptis vienu iš šių adresų:

 • ES šalių paramos koordinavimą atlieka Emergency Relief Coordination Centre (ERCC), el. p. ECHO-private-donations@ec.europa.eu;
 • tiesiogiai galima susisiekti su paramą koordinuojančiu Ukrainos žemės ūkio ministerijos ekspertu Yuriy Zmiy el. paštu ymzmiy@gmail.com 

Siunčiant savo užklausas ar pasiūlymus, rekomenduotume prie laiško kopijos gavėjų pridėti EBPO sekretoriato atstovus, kuruojančius su Ukraina susijusius klausimus: el. p.: Gabriela.MIRANDA@oecd.org ir William.TOMPSON@oecd.org bei Ministerijos atstovę el. p. Asta.Kaune@zum.lt.

Turint klausimų visada galima kreiptis ir į Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO pirmąją sekretorę Dovilę Paužaitę el. paštu Dovile.Pauzaite@urm.lt (kopija – Asta.Kaune@zum.lt).

 


 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB "Nordic Sugar Kėdainiai" nuo 2022 m. gegužės 5 d. pradėjo runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbai turėtų trukti apie mėnesį, tačiau atsižvelgiant į palankias orų sąlygas vežimo periodas gali užsitęsti iki 2022 m. rugpjūčio mėn. pradžios. Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės plotuose Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainėlių k. ir Saviečių k.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietų koordinatės - 55.230842, 24.042290 ir 55.160850, 24.010300.

 


 

DĖL 2021 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGOS

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona. 2021 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalga

 


 

PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121 el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama pienininkystės ūkio plėtra, padidinant auginamų galvijų skaičių iki ~4000 sutartinių gyvulių (SG), pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktus: 1.1.4. karvėms, buliams – 250 ar daugiau; 1.1.5. veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1 iki 2 metų – 350 ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi yra planuojama esamo pienininkystės ūkio plėtra. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Pienininkystės kompleksas yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km atstumu nuo Kėdainių, apie 10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Kompleksas ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Gerdvilų g. 2, Karališkoji g. 17, Gerdvilų g. 8, Gerdvilų g. 10 nutolę nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumu. Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Okainių kaimo senosios kapinės (kodas 42953) nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m atstumu. Saugomos gamtinės teritorijos į pienininkystės komplekso teritoriją nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija paukščių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKEDB002) nutolęs toliau kaip 820 m, buveinių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKED0029) nutolęs toliau kaip 1,3 km. PŪV vieta yra Lietuvos centrinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau kaip 105 km.

PAV subjektai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

 


 

PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI DEKLARAVIMAS PRASIDEDA BALANDŽIO 19 D.

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. liepos 29 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. liepos 29 d. gali atvykti į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją arba kreiptis telefonu (8 347) 69 537, arba elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai.lt, arba paštu, arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis (apie nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. turguje, kaimynams ar kitur parduotą pieną ir (arba) pieno produktus), reikalingus deklaracijai užpildyti. Savivaldybės darbuotojas ir gamintojas patvirtina deklaracijos duomenis ir jų teisingumą, pasirašydami (jeigu gamintojas pateikė duomenis telefonu, el. paštu ar paštu, tuomet jis privalo atvykti pasirašyti deklaracijoje ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 12 d.).

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 347) 69 537.

 


 

INFORMACIJA APIE TRĘŠIMĄ DUMBLU

Informuojame, kad ūkininkas Jonas Talmantas nuo 2022 m. balandžio 14 d. planuoja pradėti tręšti laukus Kėdainių r. sav. Pelėdnagių sen. Kudžionių k. pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. kovo 30 d. suderintą "Ūkininko Jono Talmanto laukų tręšimo Kėdainių nuotekų valymo įrenginių dumblu planą 2022-2032 metams".

Tręšimui naudojamas UAB "Kėdainių vandenys" Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių dumblas, kurio kiekis apie 110 t sausąja medžiaga.

 


 

Sudaroma Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi „Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai", sudarys bei teiks Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį.

Kviečiame siūlyti atstovą (-us), galintį (-čius) dalyvauti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje. Savo siūlymus prašome pateikti iki š. m. balandžio 19 d. el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 69 545; el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Kalnaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Surviliškio sen. Kalnaberžės kadastro vietovėje - Čirelių, Daškonių ir Močėtų kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 5 pralaidos, pakeistos 39 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kedmela“. Direktorius Kęstutis Skorupskas, tel. +37068234421.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. spalio mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Aristavos ir Lančiūnavos kadastrinių vietovių Malčiaus I sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Vilainių sen.  Aristavos ir Lančiūnavos kadastro vietovėse - Katkų, Stebulių, Medvėdų, Melninkų, Stuobrių ir Rudžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,3 km griovio valymo darbai, suremontuotos 2 pralaidos, pakeistos 29 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių kadastrinės vietovės Sedos sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Josvainių sen. Josvainių kadastro vietovėje - Svilių ir Sviliukų kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,5 km griovio valymo darbai, suremontuotos 3 pralaidos, pakeistos 28 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Šlapaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen. Šlapaberžės kadastro vietovėje - Šlapaberžės ir Puodžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,8 km griovio valymo darbai, suremontuota 1 pralaida, pakeistos 43 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Dotnuvos ir Keleriškių kadastrinių vietovių Vištupio sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto ir Dotnuvos sen. Dotnuvos ir Keleriškių kadastro vietovėse - Bogušiškių, Ruminų, Ruoščių ir Urnėžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 9 pralaidos, pakeistos 69 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Mansta“. Direktorius Mantas Žvikas, tel. +37060544609.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Krakių kadastrinės vietovės Jaugilos sausinimo sistemos griovių remonto techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Krakių sen. Krakių kadastro vietovėje - Jaugilos, Jankūnų, Daržbalio, Pakarklių ir Krakių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,6 km griovio valymo darbai, suremontuotos 8 pralaidos, pakeistos 55 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB "Babėnų transportas“. Direktorius Eugenijus Antanaitis, tel. +37060391949.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė sprendimo dėl Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Įsakymo dėl Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. balandžio 20 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. balandžio 20 d.

 


 

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS

Atskirųjų želdynų normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios normos taikomos nustatyti atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotą (m2) miestuose, miesteliuose, kurortuose, tenkantį vienam gyventojui.

Miestai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, skirstomi taip:

 1. dideli miestai – daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų;
 2. vidutiniai miestai – nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų;
 3. maži miestai – iki 10 tūkst. gyventojų
 4. miesteliai – gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų.

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS MŪSŲ MIESTE

Kėdainių miesto bendrajame plane pagal naudojimo intensyvumą, įrangos kiekį bei priežiūros poreikius išskiriamos dvi bendro naudojimo erdvių ir atskirųjų želdynų funkcinės zonos:

– intensyviai naudojami želdynai;

– ekstensyviai naudojami želdynai.

INTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius rekreacinės paskirties želdynus: parkus, skverus, želdynus (taip pat ir želdynus su pliažais), žaliąsias jungtis;
 • atskiruosius mokslinės-kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus: kapines;
 • viešąsias erdves: aikštes, krantines.

EKSTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ FUNKCINĖ ZONA APIMA:

 • atskiruosius apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus, žaliąsias jungtis. Atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičių, planinę struktūrą, reikšmingumą bei išdėstymo tolygumą, atskirieji želdynai skirstomi į:
 • centrinius;
 • rajoninius;
 • vietinius.

IŠ VISO ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTAS KĖDAINIŲ MIESTE – 467,3 HA (14 %). Nustatytose normose didžiausia želdynų ploto dalis skiriama vietiniams želdynams, kurie yra arčiausiai gyventojų ir intensyviausiai lankomi, o mažiausia želdynų ploto dalis skiriama centriniams želdynams. Kėdainių mieste bendras rekreacinės paskirties želdynų plotas (be miškų), tenkantis vienam gyventojui, yra 253,55 m².

Nustatytose atskirųjų želdynų teritorijose:

 • negali būti formuojami žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti;
 • statinių statyba negalima, išskyrus poilsiui ir rekreacijai skirtų statinių statyba, pagal parengtus detaliųjų planų sprendinius.

 


 

KĖDAINIŲ MIESTO ATSKIRIEJI ŽELDYNAI IR BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS

Eil. Nr.

Teritorijos pavadinimas, bendras plotas ir procentinė dalis

Teritorijos plotas, ha

Pagrindinė naudojimo paskirtis

1. CENTRINIAI ATSKIRIEJI ŽELDYNAI, BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS (~107,9 HA, 3,2 %)

1.1. Parkai (~49,5 ha, 1,5 %)

1.1.1.

Kėdainių parkas

39,6

Rekreacinė

1.1.2.

Ąžuolyno parkas

6,3

Rekreacinė

1.1.3.

Vytauto parkas

3,6

Rekreacinė

1.2. Skverai, žaliosios jungtys, slėniai ir lankos

1.2.2.

Tilto gatvės skveras

8,8

Rekreacinė

1.2.3..

Kalno gatvės skveras

1,1

Rekreacinė

1.2.4.

Atminties skveras

0,9

Rekreacinė

1.2.5.

J. Basanavičiaus g. žalioji jungtis I

0,9

Rekreacinė

1.2.6.

Nevėžio upės slėnis ir lankos I

9,5

Rekreacinė

1.2.7.

Nevėžio upės slėnis ir lankos II

17,9

Rekreacinė

1.2.8.

Pušyno g. ir Babėnų g. želdynas

9,2

Rekreacinė

1.3. Kapinės (~7,8 ha, 0,2 %)

1.3.1.

Kauno gatvės kapinės

7,8

Memorialinė

1.4. Viešosios erdvės (~1,4 ha, 0,04 %)

1.4.1.

Didžioji rinkos aikštė

0,3

Rekreacinė

1.4.2.

Knypavos aikštė

0,3

Rekreacinė

1.4.3.

Nevėžio-senamiesčio krantinė

0,8

Rekreacinė

1.4.4.

Ramybės skveras

0,5

Rekreacinė

1.4.5.

Senosios rinkos aikštė

0,3

Rekreacinė

2. RAJONINIAI ATSKIRIEJI ŽELDYNAI, BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS (~359,4 HA, 10,8 %)

2.1. Parkai, skverai (~ 22,6 ha, 0,7 %)

2.1.1.

Gegučių parkas

7,0

Rekreacinė

2.1.2.

Rasos gatvės skveras

1,1

Rekreacinė

2.1.3.

J. Basanavičiaus gatvės skveras

0,9

Rekreacinė

2.1.4.

Respublikos gatvės skveras

0,7

Rekreacinė

2.1.5.

J. Basanavičiaus gatvės skveras I

3,0

Rekreacinė

2.1.6.

Budrio gatvės skveras

2,3

Rekreacinė

2.1.7.

S. Dariaus ir S. Girėno skveras

1,5

Rekreacinė

2.1.8.

A. Mickevičiaus gatvės skveras I

1,4

Rekreacinė

2.1.9.

A. Mickevičiaus gatvės skveras II

1,0

Rekreacinė

2.1.10.

Pušynėlio gatvės skveras

3,7

Rekreacinė

2.2. Žaliosios jungtys, slėniai ir lankos (334,3 ha, 10,0 %)

2.2.1.

Respublikos gatvės želdynas (struktūrinė jungtis)

6,4

Rekreacinė

2.2.2.

Nevėžio slėnio želdynas I

31,3

Rekreacinė

2.2.3.

Nevėžio slėnio želdynas II

6,7

Rekreacinė

2.2.4.

Nevėžio lankų želdynas I

17,3

Rekreacinė

2.2.5.

Obelies lankų žalioji jungtis

15,2

Rekreacinė

2.2.6.

K. Ulvydo g., M. Katkaus g., V. Montvilos g., Kauno g., Vytauto g., Rytų g. žalioji jungtis

14,7

Rekreacinė

2.2.7.

Obelies slėnio žalioji jungtis

64,5

Apsauginė ir ekologinė

2.2.8.

Šilelio g., Vilniaus g., Medelyno g. žalioji jungtis

8,7

Apsauginė ir ekologinė

2.2.9.

Klonio gatvės želdynas

3,8

Rekreacinė

2.2.10.

Janušavos želdynas

6,5

Rekreacinė

2.2.11.

Kęstučio g., J. Biliūno g., J. Basanavičiaus g., Vilainių g. žalioji jungtis

8,6

Rekreacinė

2.2.12.

Nevėžio slėnio želdynas III

20,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.13.

Smilgos upės slėnio želdynas

19,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.14.

Liepų alėjos žalioji jungtis

3,0

Rekreacinė

2.2.15.

Dotnuvėlės upės slėnių želdynas

36,6

Apsauginė ir ekologinė

2.2.16.

Daumantų g., Elevatoriaus g., M. Daukšos g. želdynas

13,2

Apsauginė ir ekologinė

2.2.17.

Žibuoklių g. ir Daumantų g. želdynas

22,7

Apsauginė ir ekologinė

2.2.18.

Žaltvykslių g. ir Babėnų g. želdynas

12,7

Rekreacinė

2.2.19.

Žibuoklių g. želdynas

0,5

Apsauginė ir ekologinė

2.2.20.

Aplinkkelio žalioji jungtis

18

Apsauginė ir ekologinė

2.2.21.

Sodų bendrijų želdynas

4,5

Apsauginė ir ekologinė

2.3. Kapinės (~2,5 ha, 0,07 %)

2.3.1.

Dotnuvos gatvės kapinės

1,6

Memorialinė

2.3.2.

Rusų kapinės

0,5

Memorialinė

2.3.3.

Žydų kapinės

0,4

Memorialinė

PASTABA: Vietiniai želdynai nustatomi detaliaisiais planais

Informacija parengta remiantis 2021 m. Kėdainių miesto bendruoju planu.

 


 

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – Registras), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nuostatų 14.4.13 papunkčiu, yra kaupiamas Registro objekto naudojimo ūkinei veiklai srities duomuo: „žemės ūkio“ arba „kita“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo naujai redakcijai (toliau – Įstatymas), žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, registruojamų pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Registre, valdytojai moka Įstatymo 6 priede nustatytą mokestį už aplinkos teršimą. Pasirinkus technikos naudojimo ūkinei veiklai sritį „kita“ (ne žemės ūkio) registruojami javų kombainai, ratiniai traktoriai ir netgi savaeigiai purkštuvai, kurių savininkai išvengia ir registracijos, ir kasmetinio taršos mokesčio, nors tokia žemės ūkio technika pagal savo paskirtį naudojama išskirtinai žemės ūkyje.

Pažymime, kad visi ūkininkai, kurie žemės ūkio veiklai naudojamą techniką registravo kaip priskirtą „kitai“ veiklai, iki 2022 m. birželio 1 d. privalo pateikti teisingus savo valdomos žemės ūkio technikos registracijos duomenis Registrui, sumokant Įstatyme nustatytą registracijos mokestį, kurio surinkimą administruoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Po nurodytos datos, t. y. po 2022 m. birželio 1 d., žemės ūkio technikos valdytojų sąrašai su neteisingais registracijos duomenimis bus perduoti taršos mokesčio administratoriui.

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Aurimą Pavolį, tel. (8 347) 69 546, 8 671 70627, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt

 


 

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kėdainių rajono savivaldybėje aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos elementų būklę. Monitoringo metu gauta informacija apie aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį yra naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones mūsų mieste ir rajone.

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vadovaujantis 2019 m. birželio 13 d. pasirašyta su Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų sutartimi Nr. VP-514, įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą.

Nuo 2012 m. pabaigos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ sukurtoje interaktyvioje Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje – AIIDB (www.kedainiurmonitoringas.lt) moderniai kaupiami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

Pažymime, kad gyventojai jau gali susipažinti su Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

 


 

Gautas VšĮ "Gyvūnų gerovės iniciatyvos" prašymas:

"Esant tokiai situacijai, suprantame, kad kenčia ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, todėl norime padėti ir gyvūnams iš Ukrainos. Mes norime pakviesti registruotis žmones, kurie esant poreikiui galėtų suteikti laikiną prieglobstį Ukrainos gyvūnams."

REGISTRACIJOS ANKETA:

https://bit.ly/UkrainosGyv%C5%ABnai

Ačiū Jums už pagalbą!

 


 

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-13 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai bus galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2022 m. grafikas

2022 m. GRAFIKAS

 1. Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo, jiems patogiu laiku, suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Aurimu Pavoliu telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.
 2. Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (AB Swedbank), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas), ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas – 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas – 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.
 3. Apžiūros dieną, privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.
 4. Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.
 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

 


 

ATRANKOS IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO MILŽEMIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas).

UAB „Kėdainių karjerai“, Nevėžio g. 28, Paobelio k., LT-55158 Kėdainių r. sav.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. +370 37 22 31 86, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha) ir šio įstatymo 2 priedo 14 punktą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajone, Vilainių seniūnijoje, Milžemių kaimo teritorijoje, žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 5340/0003:435). Administraciniu požiūriu PŪV yra apie 13,0 km į rytus nuo Kėdainių geležinkelio stoties, 3,5 km į pietryčius nuo Lančiūnavos gyvenvietės, apie 3,0 km atstumu į rytus nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai. Žemės sklypas, kuriame PŪV nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui UAB „Kėdainių karjerai“. Laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plotas, kuris yra įsiterpęs tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo priklauso Lietuvos Respublikai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV bus vykdoma 3,6 ha plote, žemės sklypo kad. Nr. 5340/0003:435 dalyje ir laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plote įsiterpusiame tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo, detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro ribose. Į telkinio naudingąjį sluoksnį jungtas gruntas, kuris atitinka LST 1331:2002 lt („Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“) standartą ir yra tinkamas automobilių kelių sankasų įrengimui.

Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Kėdainių karjerai“ planuojamai ūkinei veiklai – Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Milžemių k. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno regionas (45) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.  

 


 

DĖL POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parengti potvynių rizikos valdymo planą ir periodiškai jį atnaujinti kas šešis metus.

Potvynių rizikos valdymo planas apima visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių prognozes bei išankstinio perspėjimo sistemas.

Šiuo metu yra rengiamas potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas. Preliminari situacijos apžvalga ir kita aktuali informacija pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas .

Kviečiame susipažinti su informacija ir teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai raštu dėl galimų priemonių potvynių rizikai mažinti bei kitą informaciją apie svarbias potvynių sukeliamas problemas.

 


 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyrius informuoja, kad per 2021 metus (sausio – gruodžio mėn.) buvo ištirti 6 šachtiniai šuliniai, kurių vanduo yra naudojamas nėščiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maisto gaminimui. Nustatyta, kad šių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama nitratų norma yra iki 50 mg/l, o nitritų – 0,5 mg/l. Be to turi būti užtikrinta sąlyga: [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Kėdainių m. sen., Mantvilonių k.

2021-07-28

 0,056

6,61

Kėdainių m. sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Gudžiūnų sen., Miegėnai

2021-04-16

0,054

13,3

Gudžiūnų sen., Gudžiūnai

2021-11-12

0,45

5,53

Gudžiūnų sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pernaravos sen., Pernarava

2021-03-03

0,12

36,7

Pernaravos sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-03-03

< 0,005

21,4

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-07-09

0,16

7,88

Pelėdnagių sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

 


 

Jūriniai ereliai pamėgo Kėdainių apylinkes

Nuo 2003 metų viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ (GPVF) pradėjo ir jau devynioliktus metus vykdo jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. Nuveikta išties daug. Ištirta visa šalies teritorija. Surasta per keturis šimtus natūralių jūrinių erelių lizdų. Duomenys apie lizdavietes įvesti į Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą bei pateikti Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastrui. Iškelta per 120 dirbtinių lizdų šiems paukščiams. Savo veiksmais įtakota stabdant ūkinius darbus miškuose prie erelių lizdų, dalyvauta gelbėjant sužeistus erelius ar iš lizdų iškritusius jų jauniklius. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais jau yra apžieduota beveik tūkstantis jūrinių erelių jauniklių. Daug dėmesio skirta visuomenės švietimui. Surengta per 100 paskaitų, seminarų, mokymų, ekskursijų, kuriose dalyvavo per 4000 klausytojų. Apie projektą ir jo rezultatus išleisti kompaktiniai diskai, brošiūra, kalendoriai, lankstinukai, lipdukai. Parašyti moksliniai ir populiarūs straipsniai. Projekto rezultatai pristatyti TV ir radijo laidose. Paruošta ir įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama fotografijų paroda “Jūrinis erelis Lietuvoje”. Įrengti informaciniai stendai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvos zoologijos sode ir Ventės rago ornitologinėje stotyje. Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.padekime-ereliams.lt, https://www.facebook.com/padekimeEreliams

Jau ne vienerius metus projekto darbai vyksta ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jūrinių erelių veisimosi biologija susijusi su vandens telkiniais, kuriuose gausu žuvies ir vandens paukščių, o šiuos vandenis supa įvairių tipų ir amžiaus miškai. Kėdainių rajone, kaip ir daugelyje vidurio Lietuvos regionų, yra mažai didesnių vandens telkinių, todėl čia nėra daug jūriniams ereliams tinkamų veistis buveinių. Tačiau visgi yra ir šiame krašte pastaraisiais metais stebimos keturios šių didingų sparnuočių poros. Seniausiai žinoma šių paukščių buveinė yra Kaplių žuvininkystės tvenkiniai ir jų apylinkės. Gretimuose miškuose jau daugelį metų peri viena jūrinių erelių pora, kurios lizdavietė aptikta dar 1997 metais. Vėliau, gausėjant jūrinių erelių populiacijai šalyje, pagausėjo šių paukščių ir Kėdainių krašte. Pastaraisiais metais čia sutinkamos mažiausiai keturios šių paukščių poros, kurios savo lizdus paslėpusios atokiuose, drėgnuose lapuočių miškuose. Šie ereliai įsikūrė ne tik prie žuvininkystės tvenkinių, bet ir prie Nevėžio upės, Bublių bei Labūnavos tvenkinių. Neperinčių, dar nesubrendusių jūrinių erelių galima stebėti ir kitose rajono vietose, tačiau didžiausios šių sparnuočių sankaupos stebimos Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose, kur sezoninių migracijų metu susirenka kelios dešimtys šių erelių. Nuo projekto pradžios rajono teritorijoje pavyko aptikti trylika natūralių šių paukščių lizdų, kurių dalis jau išbyrėję. Buvo iškelti septyni dirbtiniai lizdai. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais Kėdainių rajone 2003 – 2021 m. apžieduoti 23 jūrinių erelių jaunikliai. Užaugę ir gimtus lizdus palikę ereliukai tapo savotiškais Kėdainių rajono ambasadoriais ir pasklido įvairiomis kryptimis. Keli žieduoti paukščiai vėliau stebėti ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Estijoje, Lenkijoje, o vienas paukštis stebėtas Vengrijoje net už 1000 km nuo savo gimtojo lizdo.

Projekto vykdytojai dėkoja už daugiametę paramą Kėdainių rajono savivaldybei.

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotraukos

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.old.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Informuojame, kad gyventojai gali kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto.

Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą;

2) žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

3) žemės sklypo planą (kopiją).

Pateikus prašymą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos specialistai vyksta į gedimo vietą pirminei apžiūrai, nustačius, kad gedimas yra valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose, kreipiamasi į melioracijos statinių valstybinę priežiūrą atliekantį asmenį (VĮ Valstybės žemės fondą) šio gedimo remonto suderinimui, o suderinti gedimai įtraukiami į remontuotinų objektų sąrašą. Remontuotinų objektų sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą, eilės tvarka (pirmumas, seniausiai pateiktiems ir VĮ Valstybės žemės fondo patvirtintiems prašymams).

Pažymime, kad nustačius gedimą žemės sklypo savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, remontas neatliekamas ir į sąrašą neįtraukiamas.

Melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš kasmet Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skiriamų tikslinių dotacijų (melioracijai). Šių lėšų panaudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintos finansavimo taisyklės. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Finansavimo taisyklių 30 punkte. Finansavimas skiriamas tik Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu, kiekvienų metų pradžioje, o lėšų panaudojimas yra griežtai reglamentuotas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 69534, (8 347) 20510.

 


 

 


 

 

Europos judumo savaitė 2021

 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. grafikas      
GRAFIKAS

Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys 3 ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo jiems patogiu laiku suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Aurimu Pavoliu telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.

Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (Swedbank AB), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas) ir kt. (įmokos kodas – 53053). Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas - 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas - 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt