J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis ir aplinkosauga

Skyriaus vedėja Ieva Lukošienė
504 kab., tel. (8 347) 69 594, el. p. ieva.lukosiene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Violeta Latvienė
503 kab., tel. (8 347) 69 537, el. p. violeta.latviene@kedainiai.lt
(pieno gamintojų deklaracijų priėmimas, ūkinių gyvūnų draudimas, nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių kompensavimas, išmokų ūkinių gyvūnų laikytojams administravimas, parama bičių laikytojams)

Žemės ūkio specialistė Žaneta Lydekienė
505 kab., tel./fax. (8 347) 51 667, el. p. zaneta.lydekiene@kedainiai.ltz.u.skyrius@kedainiai.lt 
(pasėlių deklaravimas, elektroninis laukų įbraižymas ir tiesioginių išmokų už pasėlių plotus administravimas, pasėlių draudimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe) 

Vyr. specialistė Jolanta Šulcienė
509 kab., tel. (8 347) 69 534, el. p. jolanta.sulciene@kedainiai.lt
(vykdo rajono savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijas)

Vyr. specialistas Saulius Jacius
514 kab., tel (8 347) 20 510, el. p. saulius.jacius@kedainiai.lt
(vykdo rajono savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijas)

Vyr. specialistas Aurimas Pavolis
516 kab., tel. (8 347) 69 546, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt
(traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas, jų techninė priežiūra, hipoteka, traktorininkų-mašinistų atestacija)

Vyr. specialistė Alma Gailiūnienė
521 kab., tel. (8 347) 44 204, el. p. alma.gailiuniene@kedainiai.lt
(ūkininkų ūkių ir žemės ūkio ir kaimo valdų registrų administravimas, duomenų apie grūdus ir aliejinius augalus suvestinių kontrolė, KPP priemonių administravimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe)  

Vyr. specialistė Gintarė Kundrotaitė-Kozins
601 kab., tel. (8 347) 20 503, el. p. gintare.kozins@kedainiai.lt
(gamtinių išteklių koordinavimas, aplinkos apsaugos funkcijų vykdymas)

Vyr. specialistas Albertas Narvidas
601 kab., tel. (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt
(gamtinių išteklių ir medžioklės klausimų koordinavimas, aplinkos apsaugos funkcijų vykdymas)

Vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė
602 kab., tel. (8 347) 69 545, el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt 
(Rajono želdynų ir želdinių kontrolė, savivaldybės želdynų administravimas)

 


 

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos elementų būklę. Monitoringo metu gauta informacija apie aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį yra naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones mūsų mieste ir rajone.

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vadovaujantis 2019 m. birželio 13 d. pasirašyta su Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų sutartimi Nr. VP-514, įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą.

Nuo 2012 m. pabaigos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ sukurtoje interaktyvioje Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje – AIIDB (www.kedainiurmonitoringas.lt) moderniai kaupiami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

Pažymime, kad gyventojai jau gali susipažinti ir su Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m. I pusmetį.

 


 

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą.

Kviečiame Kėdainių rajono gyventojus nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti (toliau – Prašymas) už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (toliau – Pareiškėjas).

Pareiškėjai užpildytą atitinkamos formos Prašymą pateikia registravimui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu administracija@kedainiai.lt ir gyventojai@kedainiai.lt. Su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
  2. kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
  3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
  4. statybą leidžiančio dokumento, ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. išduoto vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017, kopija;
  5. Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių įsigijimo dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
  6. Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
  7. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
  8. UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys Prašymai įtraukiami į sąrašą daliniam finansavimui gauti pagal Prašymo registravimo datą.

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

  • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 25 procentai Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų;
  • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 25 procentai Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 300 (trys šimtai) eurų vienam butui.

Kviečiame Kėdainių rajono gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 


 

Europos judumo savaitė 2021

 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. grafikas      
GRAFIKAS

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/

 


 

PRANEŠIMAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai bus galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 


 

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt