J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Finansuojama iš
Sanglaudos fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.5.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje" Nr. 05.5.1-APVA-R-008-21-0007.
Projekto tikslas – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje
Projekto uždavinys– plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių mieste bei rajone
Projekto veikla - konteinerių aikštelių įrengimas bei komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas.
Investicijos numatomos į Kėdainių rajono savivaldybės atliekų surinkimo infrastruktūrą, t.y. numatoma įrengti 174 konteinerines aikšteles, iš kurių, planuojama, kad 43 būtų pusiau požeminės, 2 pilnai požeminės ir 129 antžeminės. Įgyvendinus projektą, gyventojai galės kiekvienoje aikštelėje pasinaudoti ir komunalinių, ir antrinių žaliavų rūšiavimu; bus prisidedama prie geresnio atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo didinimo mieste ir rajone; modernizuotos antžeminės konteinerių aikštelės bei įrengti požeminiai/ pusiau požeminiai konteineriai bus patogesni naudotis neįgaliesiems asmenims; sudarius galimybę gyventojams rūšiuoti, vykdant švietėjišką veiklą bus prisidedama prie sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimo.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą sutvarkius bei atnaujinus esamas konteinerių aikšteles bus pagerintas bendras gyventojų gyvenamosios bei darbinės aplinkos patrauklumas, pagerintas atliekų rūšiavimo aikštelių pasiekiamumas.
Bendra projekto vertė yra 2 271 168,94 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Sanglaudos fondas) 1 930 493,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 340 675,35 Eur.