J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų

Projekto pavadinimas

Smilgos upelio  ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - pagerinti Smilgos upelio ir jo krantų ekologinę ir cheminę būklę. Tikslui pasiekti numatoma sumažinti vandens ir grunto užterštumą, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. 2004 m. atliktų nuosėdų mechaninės ir cheminės sudėties tyrimų rezultatai rodo, kad upelis užterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais. Atsižvelgiant į 2006 m. galimybių studijos rengimo metu atliktų tyrimų rezultatus, upelio vandenyje viršijamos bendrojo azoto koncentracijos viršijo didžiausią leistiną koncentraciją 1,4 karto, o bendrojo fosforo - 1,2 karto. Smilgos upelio vandens užterštumo/pažeidimo laipsnis yra vidutinis.

Laukiami rezultatai

Sutvarkytas Smilgos upelis ir jo pakrančių teritorija (1,4 ha (veidrodinis paviršius), 2 ha (tvarkomų pakrančių plotas), išvalytas upelio ilgis - 1976 m., pašalinta 5157 kub. m. dumblo, renatūralizuota vaga (nuo žiočių iki J. Basanavičiaus gatvės) priartinant ją prie natūralios formos.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-02-01 - 2013-01-31

Bendra projekto vertė

653 906,46 Lt

ES fondų lėšos

588 515,81 Lt

Savivaldybės biudžeto lėšos

65 390,65 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69548, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt

  Projektas finansuojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.