J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ INFRASTUKTŪROS MODERNIZAVIMAS

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendino pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" projektą „Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ infrastuktūros modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0013.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, gerinant vykdomų ugdymo(si) paslaugų prieinamumą ir kokybę Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose.
Projekto uždavinys - įrengti modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves, užtikrinsiančias kokybišką ugdymą Kėdainių r. sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kokybiškos aplinkos sukūrimas įtakoja vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją bei lemia tolimesnę sėkmę ugdymo(si) procese.
Projekto metu atnaujintos 3 esamos lopšelio-darželio „Žilvitis" grupės. Projektas įgyvendintas adresu Respublikos g. 2, Kėdainiai. Projekto metu  atlikti rangos darbai, vadovaujantis pastato tipui LD-04 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., pagal 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti. Projekto investicijos nukreiptos į skaitlingų grupių atnaujinimą, padidintas paslaugų prieinamumas Kėdainių rajono vaikams, pagerinta darželį lankančių vaikų ugdymo kokybė, padidintas ugdymo įstaigos patrauklumas.
Bendra projekto vertė – 362 998,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 308 548,30 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 27 224,85 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 27 224,85 Eur.