J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Aleksandras Rapolas Močiulskis

Religinės literatūros rengėjas, knygelių vaikams autorius, leidėjas, evangelikų reformatų bažnyčios Žemaitijos distrikto superintendentas.

Gimė apie 1790 Kelmėje, mirė 1866 09 09 Biržuose.

Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. Nuo 1815 iki 1820 m. buvo Kėdainių evangelikų reformatų kunigas.

Aleksandras pradinį išsilavinimą tikriausiai gavo Kelmės parapijinėje mokykloje. O toliau, matyt, mokėsi tuo metu dar veikusioje, reformatų Sinodo išlaikomoje, Kėdainių gimnazijoje. Teologijos mokslus Aleksandras Močiulskis studijavo 1809 m. Marburgo (Vokietija), o nuo 1810 m. – Karaliaučiaus universitete, kurį 1814 m. baigė ir Sinodo buvo paskirtas adjunktu (kunigo padėjėju) į Kelmę, pas savo tėvą senjorą Adomą Močiulskį. Tais pačiais metais, Sinodo nutarimu, lektoriumi jį ordinavo tėvas – Žemaitijos distrikto senjoras Adomas Močiulskis. 1815 m. liepos 4 d. Sinodo Vilniuje metu, po egzamino, ordinuotas diakonu ir, labai stingant dvasininkų, iškart kunigu. Kun. Aleksandras Rapolas Močiulskis Kelmėje, kartu su tėvu senjoru Adomu Močiulskiu, tarnavo 1814–1816 m.

1816 m. Sinodas Kėdainiuose A. R. Močiulskį paskyrė kunigauti į Deltuvą. 1816–1829 m. jis – Deltuvos reformatų bažnyčios pamokslininkas, o 1829–1830 m. jau tarnauja Kėdainių reformatų bažnyčioje. Deltuvai kun. Aleksandras Močiulskis paliekamas kaip vizituojantis parapiją du kartus per metus, be to, jis dar Sinodo paskiriamas ir Žemaitijos distrikto kasininku. 1830–1832 m. vėl Sinodo paskiriamas Deltuvos bažnyčios klebonu.

1833 m. išrenkamas Vilniaus distrikto konsenjoru, 1834 m. – jau Žemaitijos distrikto konsenjoru, o nuo 1837 m. – Žemaitijos distrikto superintendentu. Gyveno Biržuose ir kartu su sūnumi – kunigu Albertu Konstantinu Močiulskiu (1826–1887) aptarnavo Biržų reformatų parapiją.  Rusijos carinė valdžia kun. Aleksandrą Močiulskį buvo paskyrusi cenzūruoti Lietuvos evangelikų reformatų leidžiamas knygas.

Jis pats 1861 m. išleido naujai parengtą, pataisytą „Trumpą katekizmą arba Pamoksley apie wierą szwentą Krikszcioniszką“, kurį išspausdino Mintaujoje. Jo rūpesčiu ten pat 1863 m. išspausdinta ir gan didelės apimties (268 p.) dar 1818 m. kun. Samuelio Nerlicho parengta knyga „Summa, arba Trumpas iszguldimas Ewangeliu szwentu“.

Kun. A. R. Močiulskis  parengė ir išleido penkias knygeles, skirtas jaunimui: „Atsimnima da geroje adijnoje“, „Nusidawimas biedna JoniukaPaisivertimas grieszna żmogaus ing Djewą“, „Wartojimas arba Meginimas patis sawę“ (visos 1863 m.) ir „Gromata Naszlaitela ing sawa miela Yszganitoja“ (1865 m.). Visos šios knygelės, neįvardijant autoriaus, buvo išspausdintos Eislebene (Vokietija), bet nurodyta, kad Rygoje, nes 1864 m. rugsėjo 6 d., raštu, carinės Rusijos Vilniaus generalgubernatorius Kaufmanas buvo uždraudęs lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Dėl to  A. R. Močiulskio parengtame ir 1895 m., jau galiojant spaudos draudimui, išleistame Heidelbergo katekizme (Heidelberskas Katekizmas) irgi nurodyti suklastoti – 1857-ieji  – išleidimo metai.