J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kazimieras Čiplys

Dramaturgas, literatas, kunigas.

1897 03 08 gimė Piktagalyje, Kėdainių r., mirė 1950 08 02 Irkutske.

Eksternu išlaikė trijų klasių gimnazijos kursą, tęsė  mokslus Panevėžio vyrų gimnazijoje. Vėliau mokosi ,,Saulės“ gimnazijoje.  1919 m. baigęs keturias klases nutaria stoti į Kauno kunigų seminariją. Ją baigia 1925 metais. Baigęs seminariją, vyksta dirbti į Panevėžio r. Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią. Amžininkų atmintyje jaunas vikaras, o vėliau ir klebonas K. Čiplys liko nuoširdus ir kuklus žmogus, nepaprastai puikus pamokslautojas, aktyvus ,,Pavasarininkų“, ,,Šaulių“, ,,Jaunųjų ūkininkų“ sąjungos globėjas ir rėmėjas. Naujamiestyje kun. Kazimieras pradėjo rašyti pirmuosius pamokančius, liūdnus ir pajuokiančius žmonių silpnybes vaidinimus. Tai ryškiai atsispindi išleistose nedidelėse knygelėse: ,,Marti karti“, ,,Tėvynės auka“, ,,Maušos karčiama“ ir kt.

Kun. K. Čiplys keliamas dirbti iš vienos parapijos į kitą. Kunigo pareigas eina Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Utenos, vėl Panevėžio (Vadokliai), Rokiškio rajone, Saločiuose.

Saločiai  kunigo biografijoje žymimi kaip kūrybinio slapyvardžio VIJŪNAS gimimas.

1932 m. kun. K. Čiplys pradeda eiti klebono pareigas Biržų r. Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Biržų ir Marijampolės ,,Marijonų“  spaustuvės 1935–1940 metais išleidžia K. Vijūno knygeles – gyvenimo vaizdelius, komedijas. K. Čiplio-Vijūno  dramaturgijos knygelėse vaizduojamas XX a. 2–4 dešimtmečių Aukštaitijos krašto ūkininkų, inteligentijos gyvenimas ir buitis. Ryškiai akcentuojama švietimo, spaudos, dorovės reikšmė jaunimo gyvenime. Autorius jautriai, gyvais pavyzdžiais moko sodiečius sąžiningumo, tiesos kelio, meilės Motinai, Tėvynei. Dalis vaidinimų yra skirti tam tikroms progoms.

Ypač skaudūs Lietuvai 1940–1949 metai: sovietų okupacija, Antrasis pasaulinis karas, vokiečių okupacija, antrasis sovietinio režimo įsigalėjimas, tremtys laužė žmones, jų likimus. 1948 m. birželio  mėnesį Vyriausiosios literatūros ir leidyklų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos viršininko įsakymu Nr. 51 ir išimamų iš apyvartos knygų ir brošiūrų sąrašu Nr. 1 represuojamos knygos. Tarp jų K. Vijūno pjesės ,,Maušos karčiama“, ,,Tėvynės auka“.

1949 m.  balandžio 29 d. kun. Kazimieras Čiplys suimamas Čedasų bažnyčioje. Pagal  NKVD sudarytą asmens bylą ištremtas į Irkutsko lagerį.  1950 m. rugpjūčio 2 d. po sunkios ligos Kazimieras Čiplys mirė.  Nežinoma laidojimo vieta nei kapas. Liko šešiolika pjesių, pluoštelis nuotraukų, bylojančių apie veiklų ir šviesų kun. Kazimiero gyvenimą.

Daugiau apie kunigo K.Čiplio gyvenimą ir kūrybą galite sužinoti perskaitę knygą „Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas“. (Sudarytoja Joana Viga Čiplytė), 1997.